Az Európai Unió egyik alapköve, hogy minden uniós polgárt és családtagjaikat megilleti az a jog, hogy bármely uniós tagállamban éljenek, munkát vállaljanak vagy tanulmányokat folytassanak. Az uniós tagállamok és az Egyesült Királyság állampolgárai közül sokan a szabad mozgáshoz kapcsolódó uniós jogok alapján hozták meg az életüket meghatározó döntéseiket. 

A tárgyalások kezdete óta elsődleges prioritást jelentett, hogy megvédjük ezen életútválasztásokat.

  • Az Egyesült Királyság nemzeti statisztikai hivatalának (ONS) 2018-as adatai szerint mintegy 3,7 millió uniós polgár él az Egyesült Királyságban. A becslések szerint a lengyel állampolgárok száma 985 000 körül, a román állampolgároké 433 000 körül, az ír állampolgároké 337 000 körül alakul.

  • Az EU 27 tagállamában élő egyesült királysági állampolgárok száma 1,3 millióra tehető (ENSZ, 2017). Legnagyobb csoportjuknak – körülbelül 309 000 főnek – Spanyolország ad otthont. A sorban Írország, majd Franciaország következik 255 000, illetve 185 000 brit állampolgárral.

Mit tartalmaz a kilépésről rendelkező megállapodás?

A kilépésről rendelkező megállapodás ezeknek a polgároknak és családtagjaiknak a jelenlegivel nagyban megegyező jogokat biztosít: az eddig megszokott módon folytathatják életüket, tanulmányaikat vagy munkájukat, és szabadon utazhatnak az Egyesült Királyság és az EU között.

Az átmeneti időszak alatt ugyanez vonatkozik minden uniós polgárra, aki az Egyesült Királyságba, illetve minden egyesült királysági állampolgárra, aki valamely uniós tagállamba költözik.

Kik számára biztosít védelmet a kilépésről rendelkező megállapodás?

A kilépésről rendelkező megállapodás védelmet biztosít az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok, valamint az átmeneti időszak végén a 27 uniós tagállam valamelyikében tartózkodó egyesült királysági állampolgárok számára.

Egyúttal védi azokat a családtagokat is, akik az uniós jogszabályok alapján jogosultak arra, hogy a jövőben csatlakozzanak családjukhoz (például jelenlegi házastársak és bejegyzett élettársak, szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák és tartós kapcsolatban élő személyek).

A kilépésről rendelkező megállapodás védi a gyermekeket is, akár az Egyesült Királyság Unióból való kilépése előtt, akár azt követően születnek, illetve attól függetlenül, hogy az uniós polgár vagy az egyesült királysági állampolgár tartózkodási helye szerinti fogadó állam területén vagy azon kívül születnek.

Az előírt egyedüli kivétel azokat a gyermekeket érinti, akik az Egyesült Királyság kilépését követően születnek, és akik felett az alkalmazandó családjog értelmében olyan szülő gyakorol kizárólagos felügyeleti jogot, aki nem tartozik a kilépési megállapodás hatálya alá. 

Szociális biztonság

A kilépésről rendelkező megállapodás mindazokat az uniós polgárokat védi, akiknek helyzete az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyságot és valamely uniós tagállamot egyaránt érinti. Az ő családtagjaik és túlélő hozzátartozóik szintén védelemben részesülnek.

Tartózkodási jogok

A tartózkodás anyagi jogi feltételei megegyeznek a szabad mozgásra vonatkozó hatályos uniós jog szerinti feltételekkel, és ez nem is fog változni.

Az uniós polgárok és az Egyesült Királyság állampolgárai lényegében akkor teljesítik e feltételeket, ha:

  • munkavállalók vagy önfoglalkoztatók;
  • elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkeznek;
  • e feltételeknek megfelelő más személy családtagjai;
  • már megszerezték a huzamos tartózkodáshoz való jogot, és így már semmilyen feltételt nem kell teljesíteniük.

A kilépésről rendelkező megállapodás nem követeli meg a fogadó államban való fizikai jelenlétet az átmeneti időszak végén – a tartózkodási jogot nem érintő ideiglenes távollétek, illetve a huzamos tartózkodási jogot nem érintő hosszabb távollétek elfogadottak.

A kilépésről rendelkező megállapodás által védett, ám huzamos tartózkodási joggal még nem rendelkező személyek – ha nem éltek legalább öt évet a fogadó államban – a kilépésről rendelkező megállapodás teljes védelmét élvezik, és az Egyesült Királyság Unióból való kilépése után is tovább tartózkodhatnak a fogadó államban, és megszerezhetik a fogadó államban való huzamos tartózkodás jogát.

A fogadó államba az átmeneti időszak során érkező uniós polgárok és egyesült királysági állampolgárok a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek majd, mint azok, akik 2019. március 30. előtt érkeztek a fogadó államba.

Az Egyesült Királyság állampolgárainak tartózkodási joga a 27 tagú Unióban

Ahhoz, hogy e jogokkal élhessenek, előfordulhat, hogy az egyesült királysági állampolgároknak új tartózkodási jogállást kell kérelmezniük, attól függően, hogy a fogadó uniós ország úgynevezett konstitutív vagy deklarációs rendszer mellett dönt.

Az Európai Bizottság nyomon követi a szabályok betartását a tagállamokban.

Az uniós polgárok letelepedése az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyságban az EU-tagállamok, az EGT-államok és Svájc állampolgárainak az uniós polgárok letelepedési rendszerén keresztül kell kérniük, hogy 2021. június 30. után továbbra is az Egyesült Királyságban élhessenek.

Azok az uniós polgárok, akiknek kérelmét kedvezően bírálják el, vagy „letelepedett” jogállást (azaz huzamos tartózkodási jogot), vagy pedig „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást (azaz legfeljebb öt évre szóló tartózkodási jogot) szereznek. A kérelem benyújtásának elmulasztása kitoloncoláshoz vezethet.

Miután egy „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállású uniós polgár legalább öt évig jogszerűen tartózkodott az Egyesült Királyságban, kérelmezheti, hogy az egyesült királyságbeli tartózkodási jogállását olyan huzamos tartózkodási jogállással (azaz letelepedett jogállással) váltsák fel, amely több jogot és jobb védelmet nyújt.

Az Egyesült Királyságban az uniós polgárok letelepedési rendszerét egy független ellenőrző hatóság fogja felügyelni, melynek feladatai közé tartozik egyrészt, hogy kezelje az uniós polgároktól és családtagjaiktól a kilépésről rendelkező megállapodás biztosította jogaik állítólagos megsértésével kapcsolatban érkező panaszokat, másrészt hogy jelentést tegyen a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtását felügyelő intézményeknek.

Végrehajtás és nyomon követés: a polgárok jogai

A kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogairól szóló részének szövege rendkívül pontosan fogalmaz, annak érdekében, hogy közvetlenül támaszkodhassanak rá az uniós polgárok a brit bíróságok előtt, illetve az egyesült királysági állampolgárok a tagállami bíróságok előtt. Minden olyan nemzeti jogi rendelkezés alkalmazását mellőzni kell, amely nem egyeztethető össze a kilépésről rendelkező megállapodás rendelkezéseivel.

Az egyesült királyságbeli bíróságok az átmeneti időszak végét követő nyolc évben előzetes kérdést tehetnek fel az EU Bíróságának a kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogairól szóló részének értelmezésével kapcsolatban. Az egyesült királyságbeli letelepedett jogállás alkalmazásával kapcsolatos kérdések tekintetében ez a nyolcéves időszak 2019. március 30-án vette kezdetét.

A polgárok jogainak Európai Unión belüli érvényesülését és alkalmazását az Európai Bizottság felügyeli majd, az uniós szerződéseknek megfelelően eljárva.

Az Egyesült Királyság független ellenőrző hatósága az Európai Bizottsággal azonos jogköröket fog kapni:

  • az uniós polgárok és családtagjaik panaszainak fogadására és kivizsgálására;

  • saját kezdeményezésű vizsgálatok lefolytatására; valamint

  • kereset indítására az Egyesült Királyság bíróságai előtt, ha felmerül, hogy az Egyesült Királyság közigazgatási hatóságai esetlegesen megsértették a kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogairól szóló részében foglalt kötelezettségeiket.

A hatóság és a Bizottság a kilépésről rendelkező megállapodás által létrehozott közös bizottság keretében évente tájékoztatja egymást a polgárok megállapodás szerinti jogainak végrehajtása és érvényesítése érdekében tett intézkedésekről. Ennek a tájékoztatásnak ki kell térnie különösen a kezelt panaszok számára és jellegére, valamint az azok alapján tett esetleges jogi lépésekre. 

További információk: