Po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 smo vstopili v prehodno obdobje.

O tem časovno omejenem obdobju sta se strani sporazumeli v okviru sporazuma o izstopu in naj bi po trenutnih načrtih trajalo do 31. decembra 2020. Do takrat bo na primer za državljane, potrošnike, podjetja, vlagatelje, študente in raziskovalce tako v EU kot v Združenem kraljestvu vse potekalo kot doslej.

EU in Združeno kraljestvo bosta te mesece izkoristila za pogajanja o novem in pravičnem partnerstvu za prihodnost, ki bo temeljilo na politični izjavi, o kateri sta se strani dogovorili oktobra 2019.

Kako dolgo bo prehodno obdobje?

Prehodno obdobje se začne 1. februarja 2020 in konča 31. decembra 2020.

Rok za podaljšanje prehodnega obdobja (1. julij 2020), ki je bil določen s sporazumom o izstopu, je potekel, ne da bi se Evropska unija in Združeno kraljestvo v okviru skupnega odbora dogovorila o podaljšanju.

Kaj se zgodi v prehodnem obdobju?

V prehodnem obdobju Združeno kraljestvo ni več država članica Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. Kot tretja država ne bo več sodelovalo v postopkih odločanja EU. Poleg tega ne bo več zastopano v institucijah EU (kot sta Evropski parlament in Svet) ter agencijah, uradih ali drugih organih EU.

Vendar je bilo z Združenim kraljestvom dogovorjeno, da:

  • se celotno pravo EU na vseh področjih politike še naprej uporablja za Združeno kraljestvo in v njem, razen določb Pogodb in aktov, ki za Združeno kraljestvo in v njem niso bile zavezujoče pred začetkom veljavnosti sporazuma o izstopu. Zlasti bo Združeno kraljestvo še naprej del carinske unije EU in enotnega trga, kjer bodo veljale vse štiri svoboščine (pretok blaga, kapitala, oseb in storitev) in vse politike EU;

  • imajo vse institucije, organi, uradi in agencije Evropske unije v prehodnem obdobju še naprej pooblastila, ki jim jih pravo EU podeljuje v zvezi z Združenim kraljestvom ter fizičnimi in pravnimi osebami, ki prebivajo ali imajo sedež v Združenem kraljestvu;

  • Združeno kraljestvo še naprej sodeluje v programih EU in prispeva v proračun Unije za obdobje 2014–2020.

Sodišče Evropske unije je v prehodnem obdobju še naprej pristojno za Združeno kraljestvo. To velja tudi za razlago in izvajanje sporazuma o izstopu.

Združeno kraljestvo prav tako še naprej izvaja politike EU na področju pravosodja in notranjih zadev, vključno z evropskim nalogom za prijetje.

Združeno kraljestvo zavezujejo skupna ribiška politika EU in določbe zadevnih mednarodnih sporazumov.

V prehodnem obdobju se za Združeno kraljestvo uporablja tudi skupna zunanja in varnostna politika EU, Združeno kraljestvo pa mora izvajati režime sankcij EU ter podpirati izjave in stališča EU v tretjih državah in mednarodnih organizacijah.

Mednarodni sporazumi Unije in Euratoma

V prehodnem obdobju bo Združeno kraljestvo uporabljalo mednarodne sporazume Unije. Vendar lahko sprejme ukrepe za pripravo in sklenitev lastnih novih mednarodnih sporazumov. Kadar taki sporazumi zajemajo področja, ki so v izključni pristojnosti Unije, lahko začnejo veljati ali se začnejo uporabljati v prehodnem obdobju le, če EU to Združenemu kraljestvo izrecno dovoli.

Unija je z verbalno noto, ki jo je potrdilo tudi Združeno kraljestvo, uradno obvestila svoje mednarodne partnerje o izstopu Združenega kraljestva in prehodni ureditvi, predvideni v sporazumu o izstopu, med drugim tudi v zvezi z mednarodnimi sporazumi EU. Verbalna nota obvešča mednarodne partnerje, da se Združeno kraljestvo za namene mednarodnih sporazumov Unije v prehodnem obdobju obravnava kot država članica. Verbalna nota je bila po podpisu sporazuma o izstopu poslana mednarodnim partnerjem, vključno s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami.

Kaj se zgodi v primeru podaljšanja prehodnega obdobja?

Če bi se prehodno obdobje podaljšalo, bi se še naprej uporabljali vsi navedeni pogoji.

Združeno kraljestvo od leta 2021 ne bi sodelovalo kot država članica v naslednjem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 ali v dolgoročnem proračunu EU.

Vendar bi bil v primeru podaljšanega prehodnega obdobja potreben finančni prispevek Združenega kraljestva v proračun EU, saj bi Združeno kraljestvo še naprej v celoti sodelovalo na enotnem trgu in imelo vse koristi, ki jih ta prinaša.

Natančen znesek tega finančnega prispevka bi moral določiti skupni odbor, ustanovljen za upravljanje sporazuma o izstopu. Poleg tega bi Združeno kraljestvo od navedenega datuma lahko sodelovalo v programih EU le kot tretja država.

Kaj se bo zgodilo ob koncu prehodnega obdobja?

Seznanite se s spremembami, do katerih bo ob koncu prehodnega obdobja prišlo v vsakem primeru, ne glede na izid pogajanj.

Več informacij je na voljo tukaj.