2020 m. sausio 31 d. Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, prasidėjo pereinamasis laikotarpis.

Dėl šio riboto laikotarpio susitarta Susitarime dėl išstojimo. Šiuo metu planuojama, kad jis truks iki 2020 m. gruodžio 31 d. Iki tol nei ES, nei Jungtinės Karalystės piliečiams, nei, pavyzdžiui, vartotojams, įmonėms, investuotojams, studentams ir tyrėjams niekas nesikeis.

Per tuos mėnesius ES ir Jungtinė Karalystė derėsis dėl naujos teisingos būsimos partnerystės, grindžiamos 2019 m. spalio mėn. ES ir Jungtinės Karalystės suderinta politine deklaracija.

Kiek truks pereinamasis laikotarpis?

Pereinamasis laikotarpis prasidėjo 2020 m. vasario 1 d. ir baigsis 2020 m. gruodžio 31 d.

Susitarime dėl išstojimo nustatytas 2020 m. liepos 1 d. terminas, iki kurio buvo galima susitarti pratęsti pereinamąjį laikotarpį, praėjo Europos Sąjungai ir Jungtinei Karalystei Jungtiniame komitete dėl pratęsimo nesusitarus.

Kas bus pereinamuoju laikotarpiu?

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė nebėra nei Europos Sąjungos, nei Europos atominės energijos bendrijos valstybė narė. Kaip trečioji šalis, ji nebedalyvaus ES sprendimų priėmimo procesuose. Jai taip pat nebebus atstovaujama ES institucijose (pvz., Europos Parlamente ir ES Ministrų Taryboje), ES agentūrose, organuose ar kitose įstaigose.

Tačiau, kaip susitarta su Jungtine Karalyste:

  • Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje toliau taikoma visų politikos sričių ES teisė, išskyrus tas Sutarčių ir aktų nuostatas, kurios nebuvo privalomos Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje iki Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo. Visų pirma Jungtinė Karalystė liks ES muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje, taigi joje toliau bus taikomos visos keturios laisvės (prekių, kapitalo, asmenų ir paslaugų judėjimo) ir visa ES politika.

  • Visu pereinamuoju laikotarpiu visos Europos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros toliau turės joms pagal ES teisę suteiktus įgaliojimus Jungtinės Karalystės ir Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ar įsisteigusių fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu.

  • Jungtinė Karalystė toliau dalyvauja ES programose ir prisideda prie 2014–2020 m. Sąjungos biudžeto.

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė išlieka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijoje. Tai pasakytina ir apie Susitarimo dėl išstojimo aiškinimą ir įgyvendinimą.

Jungtinė Karalystė taip pat toliau taiko ES teisingumo ir vidaus reikalų politiką, įskaitant Europos arešto orderį.

Jungtinė Karalystė saistoma ES bendros žuvininkystės politikos ir atitinkamų tarptautinių susitarimų sąlygų.

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei taikoma ES bendra užsienio ir saugumo politika, Jungtinė Karalystė turi įgyvendinti ES sankcijų režimus ir remti ES pareiškimus bei pozicijas trečiosiose šalyse bei tarptautinėse organizacijose.

Sąjungos ir Euratomo tarptautiniai susitarimai

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė taikys Sąjungos tarptautinius susitarimus. Tačiau Jungtinė Karalystė gali imtis veiksmų, kad savarankiškai parengtų ir sudarytų naujus tarptautinius susitarimus. Tais atvejais, kai tokie susitarimai apima Sąjungos išimtinės kompetencijos sritis, jie gali įsigalioti arba pradėti būti taikomi pereinamuoju laikotarpiu tik tuo atveju, jei ES Jungtinei Karalystei tai aiškiai leidžia.

Sąjunga savo tarptautiniams partneriams oficialiai pranešė apie Jungtinės Karalystės išstojimą ir Susitarime dėl išstojimo numatytas pereinamojo laikotarpio priemones, be kita ko, susijusias su ES tarptautiniais susitarimais, išsiųsdama verbalinę notą, kurią taip pat patvirtino Jungtinė Karalystė. Verbaline nota tarptautiniai partneriai informuojami, kad pereinamuoju laikotarpiu Sąjungos tarptautinių susitarimų tikslais Jungtinė Karalystė laikoma valstybe nare. Pasirašius Susitarimą dėl išstojimo, minėta verbalinė nota išsiųsta tarptautiniams partneriams, įskaitant trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas.

Kas būtų, jeigu pereinamasis laikotarpis būtų pratęstas?

Jei pereinamasis laikotarpis būtų pratęstas, visos pirmiau nurodytos sąlygos būtų taikomos toliau.

Jungtinė Karalystė nedalyvautų kitoje 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje kaip valstybė narė, nuo 2021 m. ji taip pat neprisidėtų prie ilgalaikio ES biudžeto.

Tačiau, jeigu pereinamasis laikotarpis būtų pratęstas, Jungtinė Karalystė turėtų sumokėti finansinį įnašą į ES biudžetą, nes šalis toliau visapusiškai dalyvautų bendrojoje rinkoje su visais jos privalumais.

Tikslią šio finansinio įnašo sumą turėtų nustatyti jungtinis komitetas, įsteigtas Susitarimui dėl išstojimo valdyti. Nuo tos dienos Jungtinė Karalystė ES programose galėtų dalyvauti tik kaip trečioji šalis.

Kas bus pasibaigus pereinamajam laikotarpiui?

Sužinokite apie pokyčius, kurie pasibaigus pereinamajam laikotarpiui įvyks bet kokiu atveju, kad ir kokie būtų derybų rezultatai.

Daugiau informacijos pateikiama čia.