След като Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г., навлязохме в преходен период.

Този ограничен във времето период бе договорен като част от споразумението за оттегляне и в момента се планира да продължи до 31 декември 2020 г. Дотогава няма да има промяна в сегашното положение за гражданите, потребителите, предприятията, инвеститорите, студентите и научните изследователи както в ЕС, така и в Обединеното кралство.

През тези месеци ЕС и Обединеното кралство ще преговарят за ново и справедливо партньорство в бъдеще въз основа на политическата декларация, договорена между ЕС и Обединеното кралство през октомври 2019 г.

Колко ще продължи преходният период?

Преходният период започва на 1 февруари 2020 г. и приключва на 31 декември 2020 г.

Той може да бъде удължен еднократно с не повече от една до две години. Решение за това трябва да бъде взето съвместно от ЕС и Обединеното кралство преди 1 юли 2020 г.

Какво се случва през преходния период?

През преходния период Обединеното кралство вече не е държава — членка на Европейския съюз или на Европейската общност за атомна енергия. Като трета държава то вече няма да участва в процесите на вземане на решения в ЕС. Обединеното кралство също така вече няма да бъде представено в институциите на ЕС (като например Европейския парламент и Съвета), агенциите, службите или други органи на ЕС.

Въпреки това съгласно споразумението с Обединеното кралство

  • цялото законодателство на ЕС във всички области на политиката продължава да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия, с изключение на разпоредбите на Договорите и актовете, които не са били обвързващи за и в Обединеното кралство преди влизането в сила на споразумението за оттегляне. По-специално Обединеното кралство ще продължи да членува в митническия съюз на ЕС и единния пазар, като четирите свободи (на движение на стоки, капитали, лица и услуги) и всички политики на ЕС ще бъдат в сила.

  • През преходния период всички институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз продължават да разполагат с правомощията, предоставени им съгласно правото на ЕС по отношение на Обединеното кралство и на физическите и юридическите лица, пребиваващи или установени в Обединеното кралство.

  • Обединеното кралство продължава да участва в програмите на ЕС и да внася средства в бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г.

През преходния период Съдът на Европейския съюз продължава да има компетентност по отношение на Обединеното кралство. Това се отнася и за тълкуването и прилагането на споразумението за оттегляне.

Обединеното кралство също така продължава да прилага политиките на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи, включително във връзка с европейската заповед за арест.

Обединеното кралство е обвързано от общата политика на ЕС в областта на рибарството и от условията на международните споразумения в тази област.

Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС се прилагат по отношение на Обединеното кралство през преходния период, като Обединеното кралство трябва да прилага режимите на санкции на ЕС и да подкрепя изявленията и позициите на ЕС в трети държави и международни организации.

Международни споразумения на Съюза и Евратом

През преходния период Обединеното кралство ще прилага международните споразумения на Съюза. То обаче може да предприеме стъпки за подготовка и изготвяне на свои собствени международни споразумения. Когато тези споразумения засягат области, които са от изключителната компетентност на Съюза, те могат да влязат в сила или да започнат да се прилагат по време на преходния период само ако Обединеното кралство е получило изрично разрешение от ЕС за това.

Съюзът официално уведоми международните си партньори за оттеглянето на Обединеното кралство и за преходния режим, предвиден от споразумението за оттегляне, включително по отношение на международните споразумения на ЕС, чрез вербална нота, която е подкрепена и от Обединеното кралство. С вербалната нота международните партньори бяха информирани, че през преходния период Обединеното кралство се третира като държава членка за целите на международните споразумения на Съюза. Вербалната нота е изпратена след подписването на споразумението за оттегляне до международните партньори, включително трети страни и международни организации.

Какво ще стане, ако преходният период бъде удължен?

Ако преходният период бъде удължен, всички горепосочени условия ще продължат да бъдат в сила.

От 2021 г. Обединеното кралство няма да участва като държава членка в следващата многогодишна финансова рамка (дългосрочния бюджет на ЕС) за периода 2021—2027 г.

При удължаване на преходния период обаче ще се наложи финансово участие на Обединеното кралство в бюджета на ЕС, тъй като то ще продължи да участва напълно в единния пазар с всички произтичащи от това ползи.

Точният размер на това финансово участие ще бъде определен от съвместния комитет, създаден с цел управление на споразумението за оттегляне. От тази дата нататък Обединеното кралство ще може да участва в програмите на ЕС само като трета страна.