Evropski steber socialnih pravic zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane, pri čemer gradi na 20 ključnih načelih, razvrščenih v tri kategorije:

  • enake možnosti in dostop do trga dela
  • pošteni delovni pogoji
  • socialna zaščita in vključenost

 

I. poglavje: Enake možnosti in dostop do trga dela

1. Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje

Vsakdo ima pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehajanja na trgu dela.

2. Enakost spolov

Enako obravnavanje in enake možnosti žensk in moških je treba zagotoviti in uveljavljati na vseh področjih, tudi pri udeležbi na trgu dela, pogojih za zaposlitev in poklicnem napredovanju.

Ženske in moški imajo pravico do enakega plačila za delo enake vrednosti.

3. Enake možnosti

Vsakdo ima, ne glede na spol, raso ali narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, pravico do enakega obravnavanja in enakih možnosti v zvezi z zaposlitvijo, socialno zaščito, izobraževanjem ter dostopom do javnega blaga in javnih storitev. Spodbujajo se enake možnosti nezadostno zastopanih skupin.

4. Aktivna podpora pri zaposlitvi

Vsakdo ima pravico do hitre in individualno prilagojene pomoči, da izboljša svoje možnosti za zaposlitev ali samozaposlitev. To vključuje pravico do podpore za iskanje zaposlitve, usposabljanje in prekvalifikacijo. Vsakdo ima pravico, da pri poklicnih prehodih prenese pravice do socialne zaščite in usposabljanja.

Mladi imajo pravico do nadaljnjega izobraževanja, vajeništva, pripravništva ali ponudbe za zaposlitev v štirih mesecih od dne, ko postanejo brezposelni ali končajo izobraževanje.

Brezposelni imajo pravico do individualno prilagojene, neprekinjene in nespremenjene podpore. Dolgotrajno brezposelni imajo najpozneje po 18 mesecih brezposelnosti pravico do poglobljene individualne ocene.

II. poglavje: Pošteni delovni pogoji

5. Varna in prilagodljiva zaposlitev

Delavci imajo ne glede na obliko in trajanje delovnega razmerja pravico do poštenega in enakega obravnavanja v zvezi z delovnimi pogoji, dostopom do socialne zaščite in usposabljanjem. Spodbuja se prehod v zaposlitev za nedoločen čas.

Delodajalcem se v skladu z zakonodajo in kolektivnimi sporazumi zagotovi potrebna prožnost, da se lahko hitro prilagodijo na spremembe v gospodarskem okolju.

Spodbujajo se inovativne oblike dela, ki zagotavljajo kakovostne delovne razmere. Spodbujata se podjetništvo in samozaposlovanje. Omogoča se delovna mobilnost.

Preprečujejo se delovna razmerja, ki vodijo v negotove delovne razmere, tudi s prepovedjo zlorab netipičnih pogodb o zaposlitvi. Poskusna doba ne bi smela trajati nerazumno dolgo.

6. Plače

Delavci imajo pravico do poštene plače, ki zagotavlja dostojen življenjski standard.

Zagotovijo se primerne minimalne plače, ki glede na nacionalne gospodarske in socialne razmere omogočajo izpolnjevanje potreb delavcev in njihovih družin ter hkrati zagotavljajo dostop do zaposlitve in motivacijo za iskanje dela. Preprečuje se revščina zaposlenih.

Plače se določijo na pregleden in predvidljiv način v skladu z nacionalnimi praksami in ob spoštovanju avtonomnosti socialnih partnerjev.

7. Informacije o pogojih za zaposlitev in zaščiti v primeru odpovedi

Delavci imajo pravico, da so ob nastopu zaposlitve pisno obveščeni o svojih pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz delovnega razmerja, vključno o poskusni dobi. 

Delavci imajo pravico, da so pred odpovedjo pogodbe obveščeni o razlogih zanjo in da je določen razumno dolg odpovedni rok. Pravico imajo do učinkovitega in nepristranskega reševanja sporov ter da v primeru neutemeljene odpovedi zahtevajo odškodnino, tudi primerno nadomestilo.

8. Socialni dialog in udeležba delavcev

S socialnimi partnerji se v skladu z nacionalnimi praksami vodi posvetovanje glede zasnove in izvajanja ekonomskih, zaposlitvenih in socialnih politik. Spodbujajo se pogajanja socialnih partnerjev in sklepanje kolektivnih pogodb v zadevah, ki jih zadevajo, pri čemer se spoštujeta avtonomija socialnih partnerjev in njihova pravica do kolektivnih ukrepov. Sporazumi med socialnimi partnerji se izvajajo na ravni Unije in njenih držav članic, če je to primerno.

Delavci oziroma njihovi predstavniki imajo pravico, da so pravočasno obveščeni in da sodelujejo v posvetovanju o zadevah, ki jih zadevajo, zlasti o prenosu, prestrukturiranju in združitvi podjetij ter kolektivnem odpuščanju.

Spodbuja se podpora večji zmogljivosti socialnih partnerjev za krepitev socialnega dialoga.

9. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Starši in osebe, ki morajo skrbeti za druge, imajo pravico do ustreznega dopusta in prožnih ureditev dela ter dostopa do storitev oskrbe. Ženske in moški imajo enako pravico do posebne odsotnosti z dela za opravljanje oskrbe in spodbuja se jih, da jo usklajeno koristijo.

10. Zdravo, varno in primerno delovno okolje ter varstvo podatkov

Delavci imajo pravico do visoke ravni varovanja zdravja in varnosti pri delu.

Delavci imajo pravico do delovnega okolja, ki je prilagojeno njihovim poklicnim potrebam in jim omogoča, da so dlje udeleženi na trgu dela.

Delavci imajo pravico do varstva svojih osebnih podatkov v okviru zaposlitve.

III. poglavje: Socialna zaščita in vključenost

11. Otroško varstvo in podpora za otroke

Otroci imajo pravico do cenovno dostopne in kakovostne predšolske vzgoje in varstva.

Otroci imajo pravico do varstva pred revščino. Socialno prikrajšani otroci imajo pravico do posebnih ukrepov za enake možnosti.

12. Socialna zaščita

Delavci ter v primerljivih pogojih samozaposleni imajo ne glede na obliko ali trajanje delovnega razmerja pravico do primerne socialne zaščite.

13. Nadomestila za primer brezposelnosti

Brezposelni imajo v skladu s svojimi prispevki in nacionalnimi predpisi glede pogojev pravico, da prejemajo primerno aktivacijsko podporo javnih služb za zaposlovanje za (ponovno) vključitev na trg dela ter primerno nadomestilo za brezposelnost v razumno dolgem obdobju. Takšna nadomestila ne odvračajo od hitre ponovne zaposlitve.

14. Minimalni dohodek

Vsakdo brez zadostnih sredstev ima pravico do primernega minimalnega dohodka, ki zagotavlja dostojno življenje v vseh obdobjih ter učinkovit dostop do potrebnega blaga in storitev. Za tiste, ki so delovno sposobni, bi bilo treba minimalni dohodek kombinirati s spobudami za (ponovno) vključitev na trg dela.

15. Dohodki in pokojnine za starejše

Upokojeni delavci in samozaposleni imajo pravico do pokojnine, ki ustreza njihovim prispevkom in zagotavlja primeren dohodek. Ženske in moški imajo enake možnosti za pridobitev pokojninskih pravic.

Vsi starejši imajo pravico do sredstev, ki zagotavljajo dostojno življenje.

16. Zdravstveno varstvo

Vsakdo ima pravico do pravočasnega, cenovno dostopnega in kakovostnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva.

17. Vključenost invalidov

Invalidi imajo pravico do dohodkovne podpore, ki zagotavlja dostojno življenje, storitev, ki jim omogočajo udeležbo na trgu dela in v družbi, ter delovnega okolja, prilagojenega njihovim potrebam.

18. Dolgotrajna oskrba

Vsakdo ima pravico do cenovno dostopnih in kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe, zlasti oskrbe na domu in storitev skupnosti.

19. Stanovanja in pomoč za brezdomce

a) Vsi socialno ogroženi imajo zagotovljen dostop do socialnega stanovanja oziroma kakovostne stanovanjske pomoči.

b) Ranljive osebe imajo pravico do primerne pomoči in zaščite pred prisilno izselitvijo.

c) Brezdomci imajo zagotovljeno primerno zavetišče in storitve, ki omogočajo socialno vključenost.

20. Dostop do osnovnih storitev

Vsakdo ima pravico dostopa do kakovostnih osnovnih storitev, vključno z vodo, sanitarijami, energijo, prevozom, finančnimi storitvami in digitalnimi komunikacijami. Socialno ogroženi so deležni pomoči pri dostopu do teh storitev.