An gá atá le dlúthpháirtíocht

San óráid ar staid an Aontais a thug sé uaidh an 14 Meán Fómhair 2016, d’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Jean-Claude Juncker go raibh sé beartaithe Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhunú.

“Tá go leor daoine óga san Eoraip a bhfuil tuiscint acu ar fhreagrachtaí sóisialta agus a dteastaíonn uathu beart a dhéanamh ar son na sochaí agus dlúthpháirtíocht a léiriú. Is féidir linn an deis sin a thabhairt dóibh [...] Is í an dlúthpháirtíocht a choinníonn an tAontas le chéile,” ar seisean.

Is é is aidhm don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach deis a thabhairt do dhaoine atá idir 18 agus 30 bliain d’aois cineálacha éagsúla oibre a dhéanamh chun cuidiú leo sin atá i ngátar, ar fud na hEorpa. Rachaidh gníomhaíochtaí an Chóir chun tairbhe do na daoine óga a ghlacfaidh páirt iontu, ach rachaidh sé chun tairbhe freisin d'údaráis náisiúnta agus áitiúla, d'eagraíochtaí neamhrialtasach agus do chomhlachtaí, agus iad ag iarraidh dul i ngleic le raidhse mhór dúshlán agus géarchéimeanna.

Cuspóirí

  • prionsabal na dlúthpháirtíochta, de réir thuiscint an Aontais Eorpaigh air, a chur i ngníomh
  • cúnamh a thabhairt dul i ngleic le dúshláin sa tsochaí, le dúshláin comhshaoil agus le tubaistí nádúrtha
  • caoi a thabhairt do dhaoine óga cúnamh a thabhairt sna háiteanna is mó a bhfuil gá leis.

Deiseanna do dhaoine óga

  • taithí shaoil agus taithí oibre a shealbhú
  • scileanna agus teangacha nua a fhoghlaim
  • cuidiú le daoine eile, na dreamanna is leochailí den tsochaí san áireamh.

Tabharfar an deis do dhaoine foghlaim faoin dóigh le dul i ngleic le cruachásanna de gach saghas, e.g. pobail a atógáil i ndiaidh tubaistí nádúrtha, dul i ngleic leis an eisiamh sóisialta, cúnamh a thabhairt fáilte a chur roimh dhídeanaithe agus roimh imircigh.

Deiseanna d’eagraíochtaí dlúthpháirtíochta

Eagraíochtaí a bhíonn ag plé le tionscadail dlúthpháirtíochta, is cuma cé acu údarás áitiúil, eagraíocht neamhrialtasach nó gnólacht iad, féadfaidh siad daoine óga a earcú chun socrúchán oibre, intéirneacht nó printíseacht a chur isteach leo, ar chuntar go gcomhlíonann siad na critéir maidir le hóst-eagraíochtaí agus go nglacann siad le Cairt an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

A bhfuil á dhéanamh ag an gCoimisiún

Tá dhá chineál shocrúcháin do dhaoine óga á mbunú don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach ag an gCoimisiún. Is féidir le daoine atá idir 18 agus 30 bliain d’aois ceann acu seo a dhéanamh, ar feadh tréimhse idir 2 go 12 mhí:

  • sochrúcháin oibre deonaí, is é sin socrúcháin lán-aimseartha gan phá
  • socrúcháin saothair, is é sin tréimhsí oiliúna, printíseachtaí agus poist

Aon duine ar mian leis páirt a ghlacadh i dtionscadal dlúthpháirtíochta, caithfidh 18 mbliana a bheith slánaithe aige, ach is ceadmhach do dhaoine a bhfuil 17 mbliana slánaithe acu clárú.

 

Doiciméid

ÍoslódáilPDF - 344.3 KB