Klimata pārmaiņas un riska novēršana

Kohēzijas politika atbalsta pielāgošanās pasākumus, veicinot uz ekosistēmu balstītus risinājumus, veidojot jaunu infrastruktūru un modernizējot jau esošo.

Konkurence

Kohēzijas politikas un reģionālās politikas finansēšanā ir jāievēro valsts atbalsta noteikumi (ja tie attiecas uz konkrēto gadījumu).

Kultūra

Kultūras un radošuma nozari var izmantot, lai radītu jaunas darbvietas un izaugsmi dažādos Eiropas reģionos un pilsētās.

Izglītība un apmācība

Izglītības un apmācības modernizācija. Investīcijas infrastruktūrā. Skolu priekšlaicīgi atstājušo skaita samazināšana. Centieni visiem nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai izglītībai.

Efektīva valsts pārvalde

Izveidot iestādes, kas ir stabilas un paredzamas, bet tajā pašā laikā pietiekami elastīgas, lai spētu uzturēt atklātu dialogu ar sabiedrību, ieviest jaunus politikas risinājumus un sniegt labākus pakalpojumus.

Nodarbinātība un darba tirgus

Investīcijas aktīvā darba tirgū. Pašnodarbinātība, darba tirgus iestādes, aktīvas un veselīgas vecumdienas, jauniešu nodarbinātība.

Enerģijas tīkli

Eiropas vienotā transporta telpa, reģionālas mobilitātes vairošana, videi nekaitīgs transports, kas rada maz oglekļa izmešu. Ļoti kvalitatīvas dzelzceļa sistēmas.

ES paplašināšanās kandidātvalstis

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) mērķis ir palīdzēt ārpussavienības valstīm sagatavot savu sabiedrību un ekonomiku dalībai ES.

Vide un resursu efektīva izmantošana

Ūdens, biodaudzveidības un tīra gaisa aizsardzība. Investīcijas notekūdeņu attīrīšanā un atkritumu apsaimniekošanā. Zaļas infrastruktūras veidošana.

Eiropas tālākie reģioni

Reģionālas integrācijas veicināšana, konkurētspējas uzlabošana un darbvietu radīšana. Klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu atbalstīšana.

Veselība

Ieguldījumi tādās jomās kā Eiropas sabiedrības novecošana, veselības aprūpes infrastruktūra un ilgtspējīgas sistēmas, e-veselība, veselības apdrošināšana un veselības veicināšanas programmas.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Platjoslas paplašināšana un ātrdarbīgu tīklu izvēršana, IKT produktu, pakalpojumu un e-komercijas attīstīšana, e-pārvaldes stiprināšana.

Mazoglekļa ekonomika

Ieguldījumi ēku energoefektivitātē, atjaunojamajos energoresursos, viedajos elektroenerģijas sadales tīklos, ilgtspējīgā pilsētu transportā un šajās jomās notiekošajā pētniecībā un izstrādē.

Ziemeļīrija: miera programma

Darba grupa Ziemeļīrijas jautājumā, PEACE konference 2013. gada janvārī, Miera veidošanas un konfliktu risināšanas centrs

Pētniecība un inovācija

Ieguldījumi pētniecībā un inovācijā, informācijas un komunikācijas tehnoloģija, uzņēmumu konkurētspēja, energoefektivitāte un atjaunojamo energoresursu enerģija.

Lauku attīstība

ES lauku attīstības politika, investīciju stratēģija un finansējums lauku attīstības un jūrlietu jomā.

MVU konkurētspēja

Mazu uzņēmumu piekļuve finansējumam, labāka piekļuve globālajiem tirgiem, inovācijas veicināšana.

Sociālā iekļaušana

Sociālās iekļautības veicināšana, sociālo un atpūtas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, atbalsts nelabvēlīgā stāvoklī esošām kopienām.

Tūrisms

Tūrismam ir liela nozīme daudzu Eiropas reģionu attīstībā, jo tas var radīt darbvietas, jo īpaši — jauniešiem.

Transports

Ilgtspējīga transporta un mobilitātes veicināšana, ieguldījumi enerģētikas infrastruktūrā un starpsavienojumos.