Ilmastonmuutos ja riskien ehkäisy

Koheesiopolitiikalla tuetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista edesauttavia toimia edistämällä ekosysteemiin perustuvia ratkaisuja sekä kehittämällä uusia tai täydentämällä nykyisiä infrastruktuureja.

Kilpailu

Koheesio- ja aluepolitiikan rahoituksessa on noudatettava valtiontukisääntöjä.

Kulttuuri

Kulttuuria ja luovuutta tukemalla voidaan saada aikaan työpaikkoja ja kasvua EU:n alueilla ja kaupungeissa.

Koulutus

Koulutuksen nykyaikaistaminen, infrastruktuuri-investoinnit, koulupudokkuuden vähentäminen, laadukkaan koulutuksen saatavuuden edistäminen.

Tehokas julkishallinto

Tavoitteena on luoda instituutioita, jotka ovat vakaita, ennustettavia, joustavia ja avoimia vuoropuheluun yleisön kanssa sekä valmiita ottamaan käyttöön uusia toimintapoliittisia ratkaisuja ja tarjoamaan parempia palveluita.

Työllisyys ja työmarkkinat

Investoinnit aktiivisiin työmarkkinoihin, itsenäinen ammatinharjoittaminen, työmarkkinalaitokset, ikääntyminen aktiivisena ja terveenä, nuorisotyöllisyys.

Energiaverkot

Yhtenäinen Euroopan liikennealue, alueellisen liikkuvuuden edistäminen, ympäristöystävällinen ja vähähiilinen liikenne, laadukkaat rautatiejärjestelmät.

EU:n ehdokasmaat

Liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) tarkoituksena on auttaa EU:n ulkopuolisia maita valmistelemaan yhteiskuntaansa ja kansantalouttaan EU-jäsenyyttä varten.

Ympäristö ja resurssitehokkuus

Veden, luonnon monimuotoisuuden ja puhtaan ilman suojelu, investoinnit jäteveden käsittelyyn ja jätehuoltoon, vihreän infrastruktuurin kehittäminen.

EU:n syrjäisimmät alueet

Alueellisen yhdentymisen vahvistaminen, kilpailukyvyn ja uusien työpaikkojen lisääminen, ilmastonmuutostoimien edistäminen.

Terveys

Investointeja Euroopan väestön vanhenemisen haasteiden ratkaisuun, terveydenhuollon infrastruktuuriin ja kestäviin järjestelmiin, sähköisiin terveyspalveluihin, terveydenhuollon kattavuuteen sekä terveyden edistämisohjelmiin.

Tieto- ja viestintätekniikka

Laajakaistan käytön laajentaminen ja nopeiden verkkojen käyttöönotto, tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen sekä verkkokaupan kehittäminen, sähköisen hallinnon vahvistaminen.

Vähähiilinen talous

Investointeja rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin sähköverkkoihin ja kestävään kaupunkiliikenteeseen sekä niitä koskevaan tutkimukseen ja innovointiin.

Pohjois-Irlanti: rauhanohjelma

Pohjois-Irlanti-työryhmä, PEACE-konferenssi (tammikuu 2013), rauhanrakennus- ja konfliktinratkaisukeskus

Tutkimus ja innovointi

Investoinnit tutkimukseen ja innovointiin, tieto- ja viestintäteknologia, yritysten kilpailukyky, energiatehokkuus ja uusiutuva energia.

Maaseudun kehittäminen

EU:n maaseudun kehittämispolitiikka, investointistrategia ja maaseudun kehittämisen ja merialan rahoitus.

Pk-yritysten kilpailukyky

Pienten yritysten rahoituksen saanti, maailmanmarkkinoille pääsyn helpottaminen, innovoinnin tukeminen.

Sosiaalinen osallisuus

Sosiaalisen osallisuuden edistäminen, sosiaalisen ja virkistystoiminnan tarjonnan laajentaminen, vähäosaisten yhteisöjen elvyttämisen tukeminen.

Matkailu

Matkailu on keskeisessä asemassa monien Euroopan alueiden kehityksessä, koska se luo työpaikkoja, erityisesti nuorille.

Liikenne

Kestävä liikenne ja liikkuvuus, investoinnit energiainfrastruktuuriin ja siirtoverkkoihin.