Kliimamuutused ja riskide ennetamine

Ühtekuuluvuspoliitika toetab kohanemismeetmeid, edendades ökosüsteemipõhiseid lähenemisviise ning arendades uut või moderniseerides olemasolevat taristut

Konkurents

Ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika rahastamise puhul tuleb järgida riigiabi eeskirju, kui on asjakohane.

Kultuur

Kultuuri ja loovust saab kasutada töökohtade loomiseks ja majanduskasvu saavutamiseks piirkondades ja linnades üle kogu Euroopa.

Haridus ja koolitus

Hariduse ja koolituse ajakohastamine, taristusse investeerimine, haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamine, kvaliteetsele haridusele juurdepääsu edendamine kõigi jaoks.

Tõhus avalik haldus

Selliste institutsioonide loomine, mis on piisavalt stabiilsed, prognoositavad ja paindlikud, et võimaldada avatud dialoogi üldsusega, võtta kasutusele uusi poliitilisi lahendusi ja pakkuda paremaid teenuseid.

Tööhõive ja tööturg

Investeerimine aktiivsesse tööturgu, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine, tööturuasutused, aktiivsena ja tervena vananemine, noorte tööhõive.

Energiavõrgud

Euroopa ühtne transpordipiirkond, piirkondliku liikuvuse suurendamine, keskkonnahoidlik ja vähese CO2-heitega transport, kvaliteetsed raudteesüsteemid.

ELi laienemisprotsessis osalevad kandidaatriigid

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA) aitab kolmandatel riikidel valmistada oma ühiskonda ja majandust ette ELi liikmeks saamiseks.

Keskkond ja ressursitõhusus

Vee, bioloogilise mitmekesisuse ja puhta õhu kaitse, investeerimine reovee puhastamisse ja jäätmekäitlusse, rohelise taristu arendamine.

Euroopa äärepoolseimad piirkonnad

Piirkondliku integratsiooni tugevdamine, konkurentsivõime ja tööhõive suurendamine, kliimamuutustega seotud meetmete edendamine.

Tervishoid

Investeeringud sellistesse valdkondadesse nagu Euroopa vananev elanikkond, tervishoiutaristu ja jätkusuutlikud süsteemid, e-tervis, tervisekindlustus ning tervise edendamise programmid.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Lairibaühenduse leviala laiendamine ja kiire ühendusega võrkude kasutuselevõtt, IKT toodete, teenuste ja e-kaubanduse arendamine, e-valitsuse tugevdamine.

Vähese CO2-heitega majandus

Investeerimine hoonete energiatõhususesse, taastuvenergiasse, arukatesse elektrijaotusvõrkudesse, säästvasse linnatransporti ning neid valdkondi hõlmavatesse teadusuuringutesse ja innovatsiooni.

Põhja-Iirimaa: rahuprogramm

Põhja-Iirimaa töökond, programmi „PEACE“ käsitlev konverents, jaanuar 2013, rahutagamise ja konfliktide lahendamise keskus

Teadusuuringud ja innovatsioon

Investeerimine teadusuuringutesse ja innovatsiooni, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, ettevõtjate konkurentsivõime, energiatõhusus ja taastuvenergia.

Maaelu areng

ELi maaelu arengu poliitika, investeerimisstrateegia ning rahastamine maaelu arengu ja merendussektoris.

VKEde konkurentsivõime

Väikeettevõtjate juurdepääs rahastamisele, ülemaailmsetele turgudele juurdepääsu parandamine, innovatsiooni soodustamine.

Sotsiaalne kaasatus

Sotsiaalse kaasatuse edendamine, juurdepääsu parandamine sotsiaalsetele ja meelelahutusteenustele, puudust kannatavate kogukondade taaselustamise toetamine.

Turism

Turismil on oluline roll paljude Euroopa piirkondade arengus töökohtade loomise potentsiaali tõttu, eelkõige noorte jaoks.

Transport

Säästva transpordi ja liikuvuse edendamine, investeeringud energiataristusse ja võrkudevahelistesse ühendustesse.