Změna klimatu a předcházení rizikům

Politika soudržnosti podporuje adaptační opatření, jako jsou přístupy založené na ekosystémech, rozvoj nové infrastruktury nebo modernizace té stávající.

Hospodářská soutěž

Financování z politiky soudržnosti a regionální politiky se musí v definovaných oblastech řídit pravidly státní podpory.

Kultura

Kulturu a tvořivost lze využít k vytváření pracovních míst a dosažení hospodářského růstu v evropských regionech a městech.

Vzdělání a odborná příprava

Modernizace vzdělávání a odborné přípravy, investice do infrastruktury, snížení míry předčasného ukončování školní docházky, podpora přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny

Účinná veřejná správa

Vytváření stabilních, předvídatelných a flexibilních institucí, které umožňují otevřený dialog s veřejností, jsou schopny zavádět nová politická řešení a poskytovat lepší služby

Zaměstnanost a trh práce

Investice do aktivního trhu práce, samostatně výdělečná činnost, instituce trhu práce, aktivní a zdravé stárnutí, zaměstnanost mladých lidí

Energetické sítě

Jednotný evropský dopravní prostor, podpora regionální mobility, doprava šetrná k životnímu prostředí a nízkouhlíková doprava, vysoce kvalitní železniční sítě

Kandidátské země procesu rozšíření EU

Účelem nástroje předvstupní pomoci (NPP) je pomoci zemím mimo EU pomoci připravit jejich společnost a ekonomiku na členství v EU

Životní prostředí a účinné využívání zdrojů

Ochrana vod, biologické rozmanitosti a čistého ovzduší, investice do čištění odpadních vod a nakládání s odpady, rozvoj zelené infrastruktury

Nejvzdálenější regiony EU

Posílení regionální integrace, zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst, podpora opatření v oblasti změny klimatu

Ochrana zdraví

Investice do takových oblastí, jako je stárnutí populace v Evropě, infrastruktura a udržitelnost systémů zdravotní péče, elektronické zdravotnictví, dostupnost zdravotní péče a programy na podporu zdraví

Informační a komunikační technologie

Rozšíření širokopásmového připojení a zavádění vysokorychlostních sítí, rozvoj produktů, služeb a elektronického obchodu IKT, posílení elektronické veřejné správy.

Nízkouhlíkové hospodářství

Investice do energetické účinnosti budov, obnovitelných zdrojů energie, inteligentních distribučních elektrických sítí, udržitelné městské dopravy a do výzkumu a inovací v těchto oblastech

Severní Irsko: mírový program

Pracovní skupina pro Severní Irsko, konference PEACE v lednu 2013, Středisko pro budování míru a řešení konfliktů

Výzkum a inovace

Investice do výzkumu a inovací, informačních a komunikačních technologií, konkurenceschopnosti podniků, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Rozvoj venkova

Politika rozvoje venkova EU, investiční strategie a financování rozvoje venkova a námořního odvětví.

Konkurenceschopnost malých a středních podniků

Nabídka financování pro malé podniky, zlepšení přístupu na světové trhy a podpora inovací.

Sociální začleňování

Podpora sociálního začleňování, zlepšování přístupu k sociálním a rekreačním službám a podpora emancipace znevýhodněných komunit.

Cestovní ruch

Cestovní ruch hraje klíčovou úlohu v rozvoji mnoha evropských regionů díky potenciálu, který má v oblasti tvorby pracovních míst, zejména pro mladé lidi.

Doprava

Podpora udržitelné dopravy a mobility, investice do energetické infrastruktury a propojení s jinými soustavami