Изменение на климата и превенция на риска

В рамките на политиката на сближаване се подпомагат мерки за адаптиране чрез насърчаване на основани на екосистемите подходи, разработване на нови инфраструктури или модернизиране на съществуващи инфраструктури

Конкуренция

Финансирането на политиката на сближаване и на регионалната политика трябва да спазва правилата за държавна помощ, когато това е уместно.

Култура

Културата и творчеството могат да бъдат използвани за създаване на работни места и растеж в регионите и градовете на Европа.

Образование и обучение

Модернизиране на образованието и обучението, инвестиции в инфраструктура, намаляване на броя на учениците, които напускат преждевременно училище, насърчаване на достъпа до качествено образование за всички.

Ефективна държавна администрация

Създаване на институции, които са стабилни, предсказуеми, достатъчно гъвкави, за да позволят открит диалог с обществеността, и способни да въвеждат нови политически решения и да предоставят по-добри услуги.

Заетост и пазар на труда

Инвестиции в активен пазар на труда, самостоятелна заетост, институции на пазара на труда, активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, младежка заетост.

Енергийни мрежи

Единно европейско транспортно пространство, подобряване на регионалната мобилност, екологосъобразен и нисковъглероден транспорт, висококачествени железопътни системи.

Държави кандидатки за членство в ЕС

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) има за цел да помага на държавите извън ЕС да подготвят своите общества и икономики за членство в Съюза.

Околна среда и ресурсна ефективност

Опазване на водите, биологично разнообразие и чист въздух, инвестиране в пречистването на отпадъчни води и управлението на отпадъците, разработване на екологосъобразна инфраструктура.

Най-отдалечените региони на Европа

Засилване на регионалната интеграция, повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места, насърчаване на действията в областта на изменението на климата.

Здравеопазване

Инвестиции в области като застаряването на населението на Европа, здравната инфраструктура и устойчивите системи, електронното здравеопазване, здравното осигуряване и програмите за насърчаване на здравето.

Информационни и комуникационни технологии

Разширяване на широколентовия достъп и разгръщане на високоскоростни мрежи, разработване на ИКТ продукти, услуги и електронна търговия, укрепване на електронното управление.

Нисковъглеродна икономика

Инвестиране в енергийна ефективност на сградите, енергия от възобновяеми източници, интелигентни електроразпределителни мрежи, устойчив градски транспорт и научни изследвания и иновации в тези области.

Северна Ирландия: програма за мир

Работна група за Северна Ирландия, Конференция PEACE, януари 2013 г., Център за изграждане на мира и разрешаване на конфликти

Научни изследвания и иновации

Инвестиции в научни изследвания и иновации, информационни и комуникационни технологии, конкурентоспособност на предприятията, енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници.

Развитие на селските райони

Политика на ЕС за развитие на селските райони, инвестиционна стратегия и финансиране в областта на развитието на селските райони и морския сектор.

Конкурентоспособност на МСП

Достъп до финансиране за малките предприятия, подобряване на достъпа до световните пазари, насърчаване на иновациите.

Социалното приобщаване

Насърчаване на социалното приобщаване, подобряване на достъпа до социални и рекреационни услуги, подпомагане на възстановяването на нуждаещите се общности.

Туризъм

Туризмът играе ключова роля в развитието на много европейски региони поради потенциала си за създаване на работни места, особено за младите хора.

Транспорт

Насърчаване на устойчив транспорт и мобилност, инвестиции в енергийна инфраструктура и междусистемни връзки.