Climate change and risk prevention

Cohesion policy supports adaptation measures by promoting ecosystem-based approaches, developing new infrastructures or retrofitting existing infrastructures

Конкуренция

Финансирането на политиката на сближаване и на регионалната политика трябва да спазва правилата за държавна помощ, когато това е уместно.

Culture

Culture and creativity can be harnessed for creating jobs and growth across Europe's regions and cities.

Education and training

Modernising education and training, investing in infrastructure, reducing early school leaving, promoting access to quality education for all.

Efficient public administration

Creating institutions which are stable and predictable and flexible enough to allow for open dialogue with the public, able to introduce new policy solutions and deliver better services.

Employment and labour market

Investing in an active labour market, self-employment, labour market institutions, active and healthy ageing, youth employment.

Energy networks

Single European transport area, enhancing regional mobility, environmentally-friendly and low-carbon transport, high-quality railway systems.

EU enlargement candidate countries

The instrument for pre-accession Assistance (IPA) is there to help non-EU countries to prepare their societies and economies for membership of the EU.

Околна среда и ресурсна ефективност

Опазване на водите, биологично разнообразие и чист въздух, инвестиране в пречистването на отпадъчни води и управлението на отпадъците, разработване на екологосъобразна инфраструктура.

Europe's outermost regions

Strengthening regional integration, increasing competitiveness and employment creation, promoting climate change action.

Health

Investment in areas such as Europe’s ageing population, healthcare infrastructure and sustainable systems, e-health, health coverage, and health promotion programmes.

Информационни и комуникационни технологии

Разширяване на широколентовия достъп и разгръщане на високоскоростни мрежи, разработване на ИКТ продукти, услуги и електронна търговия, укрепване на електронното управление.

Low-carbon economy

Investing in energy efficiency in buildings, renewable energy, smart distribution electricity grids, sustainable urban transport and in research and innovation in these areas.

Northern Ireland: the peace programme

Northern Ireland Task Force, PEACE Conference January 2013, Peace Building and Conflict Resolution Centre

Научни изследвания и иновации

Инвестиции в научни изследвания и иновации, информационни и комуникационни технологии, конкурентоспособност на предприятията, енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници.

Rural development

The EU's rural development policy, investment strategy and funding in rural development and the maritime sector.

Конкурентоспособност на МСП

Достъп до финансиране за малките предприятия, подобряване на достъпа до световните пазари, насърчаване на иновациите.

Социалното приобщаване

Насърчаване на социалното приобщаване, подобряване на достъпа до социални и рекреационни услуги, подпомагане на възстановяването на нуждаещите се общности.

Туризъм

Туризмът играе ключова роля в развитието на много европейски региони поради потенциала си за създаване на работни места, особено за младите хора.

Transport

Promoting sustainable transport and mobility, investment in energy infrastructure and interconnections.