Τουρισμός

Πώς το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ στηρίζει τον τουρισμό, βασικοί κανονισμοί, τελευταίες ειδήσεις, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις.

Ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης: έργα και πρακτικές

Αναζήτηση τουριστικών έργων που στηρίζονται από το ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΔΑΑ), πληροφορίες για το ΕΔΑΑ, δυνατότητα συμμετοχής, ειδήσεις, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις.

Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός

Πληροφορίες σχετικά με τον παράκτιο τουρισμό στην ΕΕ, νομικά έγγραφα και έγγραφα στρατηγικής, μελέτες, τελευταίες ειδήσεις και εκδηλώσεις.