Околна среда и ресурсна ефективност

Програми за финансиране в областта на опазването на околната среда, ресурсна ефективност, опазване на природата и развитие на селските райони, подкрепа на политиката и финансиране за управлението на отпадъци.

Екологизиране на селската икономика

Насърчаване на икономиката в селските райони чрез устойчиво управление на ресурсите, програми и подкрепа за ресурсна ефективност, управление на водите и почвите, биоикономика.