Αστικό θεματολόγιο της ΕΕ

Στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου της ΕΕ, η Επιτροπή, τα εθνικά υπουργεία, οι δημοτικές αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς συνεργάζονται για να προωθήσουν τη βελτίωση της νομοθεσίας, την ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την ευρύτερη ανταλλαγή γνώσεων για θέματα που αφορούν τις πόλεις.


Αστικές πρωτοβουλίες

Η Επιτροπή έχει θεσπίσει διάφορες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των πόλεων στην αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων.

Γνώσεις για τις πόλεις

Η συγκέντρωση σημαντικών και αξιόπιστων στοιχείων για αστικά ζητήματα, βάσει της εμπειρίας και των διαφόρων δικτύων, συμβάλλει στη διαμόρφωση των πολιτικών, της νομοθεσίας και των μέσων της ΕΕ.

Cities events

Upcoming and past events related to cities and urban development.