ELi linnade tegevuskava

ELi linnade tegevuskavas käsitletakse linnade probleeme, mis on seotud komisjoni, ELi organisatsioonide, riikide valitsuste, kohalike omavalitsuste ja sidusrühmade (nt vabaühendused) partnerluste loomisega.

Nad töötavad koos välja tegevuskavu, et:

  • vastu võetaks paremaid õigusakte;
  • täiustataks rahastamisprogramme;
  • jagataks teadmisi (andmeid, uuringuid, häid tavasid).

Parem õigusloome

Linnades rakendatakse sageli ELi õigusakte, millel on otsene ja kaudne mõju linnavalitsustele. Kuid õigusaktid võivad mõjutada erinevaid sihtrühmi erinevalt ning neid võib olla keeruline kohalikul tasandil rakendada. ELi õigusaktidega tuleks neid probleeme ära hoida.

ELi linnade tegevuskava eesmärk on aidata asjakohastel osapooltel rakendada olemasolevat poliitikat, õigusakte ja vahendeid tõhusamalt ja järjekindlamalt.

Seoses uute ELi õigusaktidega tagab komisjoni parema õigusloome programm, et nende õigusaktidega seatud eesmärgid saavutatakse võimalikult väikeste kuludega, tekitamata ettevõtjate ja muude asjaomaste organisatsioonide jaoks tarbetut halduskoormust.

Parem rahastamine

Linnaasutused on ühed peamistest avaliku sektori vahendite saajatest. Kuid nende rahaliste vahendite saamine võib osutuda keeruliseks, sest neid pakuvad erinevad ELi institutsioonid ning ka rahastamisviisid on erinevad.

Linnade tegevuskava eesmärk on parandada rahastamisallikate kvaliteeti ja lihtsustada linnavalitsuste juurdepääsu neile.

ELi linnade tegevuskava raames ei looda täiendavaid ELi rahalisi vahendeid, kuid see aitab varasematele kogumustele tuginedes linnavalitsustel taotleda rahastamist kõigist ELi programmidest, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitikaga seotud vahenditest.

Paremad teadmised

Paremini tuleks ära kasutada edulugusid ja muid teadmisi selle kohta, kuidas linnad arenevad ning jagada neid laiemalt.

Ametiasutuste ja nendega seotud haldusstruktuuride kohustused võivad linnade lõikes suuresti erineda. Usaldusväärsed andmed on olulised selleks, et linnapoliitika põhineks tõenditel ning et suurematele probleemidele leitaks kohandatud lahendused.

ELi linnade tegevuskava aitab luua linnapoliitika teadmusbaasi ning soodustada heade tavade vahetamist. Kõik seotud algatused vastavad andmekaitset ja avaliku sektori teabe korduskasutamist käsitlevatele ELi õigusnormidele ning edendavad suur-, lingitud ja avatud andmete kasutamist.

Prioriteetsed teemad

Linnade tegevuskava prioriteetsemad teemad linnade jaoks on:

Need linnateemad on välja toodud Amsterdami paktis, mille ELi liikmesriikide linnapoliitika valdkonna ministrid ratifitseerisid mais 2016.