Ποιότητα του αέρα στις πόλεις

Ποιότητα του αέρα στις πόλεις

Οι πόλεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα μέσω του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της εφαρμογής σχεδίων για την ποιότητα του αέρα σε τοπικό επίπεδο.

Κυκλική οικονομία στις πόλεις

Κυκλική οικονομία στις πόλεις

Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα συμβάλει στις προσπάθειες να αναπτυχθεί μια βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων. Θα επιτρέψει τη μέγιστη δυνατή διατήρηση των προϊόντων, των υλικών και των πόρων στην οικονομία, μειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων. Οι πόλεις παρέχουν το ιδανικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας χάρη στην κοντινή γειτνίαση μεταξύ των κατοίκων, των παρόχων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων.

Προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή

Προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή

Οι πόλεις συμβάλλουν σημαντικά στην κλιματική αλλαγή, προκαλούν υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, π.χ. με την παραγωγή ενέργειας και τα οχήματα. Ταυτόχρονα, οι πόλεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής: η θερμότητα, οι πλημμύρες, η λειψυδρία και οι ξηρασίες μπορούν να επηρεάσουν την υγεία, τις υποδομές, τις τοπικές οικονομίες και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων. Η αποτελεσματική δράση για το κλίμα διασφαλίζει όχι μόνο την ανθεκτικότητα στις κλιματικές επιπτώσεις, αλλά και σημαντικά οφέλη για τις αστικές περιοχές όσον αφορά την ποιότητα ζωής, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την εξοικονόμηση δαπανών, καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πολιτισμός στις πόλεις

Πολιτισμός στις πόλεις

Βοηθά τις πόλεις να αναζωογονηθούν, να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για δημιουργία και καινοτομία, να αναπτύξουν νέες και πιο βιώσιμες μορφές τουρισμού.

Ψηφιακή μετάβαση στις πόλεις

Ψηφιακή μετάβαση στις πόλεις

Οι πόλεις έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή τεχνολογία και τα ανοιχτά δεδομένα για να παρέχουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες και για να δημιουργήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ενεργειακή μετάβαση στις πόλεις

Ενεργειακή μετάβαση στις πόλεις

Οι αστικές περιοχές είναι τα πλέον πρόσφορα σημεία για τη μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο στη μετάβαση προς ένα σύστημα που θα χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στέγαση στις πόλεις

Στέγαση στις πόλεις

Η στέγαση αποτελεί βασική υποδομή για την οικονομική ανάπτυξη των πόλεων και την ευημερία των πολιτών τους.

Καινοτόμες και υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις στις πόλεις

Καινοτόμες και υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις στις πόλεις

Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα ισχυρό εργαλείο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι πόλεις για να επιτύχουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα.

Ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στις πόλεις

Ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στις πόλεις

Οι πόλεις είναι συνήθως το κύριο σημείο αναφοράς για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην ΕΕ.

Απασχόληση και δεξιότητες στην τοπική οικονομία

Απασχόληση και δεξιότητες στην τοπική οικονομία

Οι πόλεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία και την υποστήριξη κατάλληλων συνθηκών για επενδύσεις που οδηγούν σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

Βιώσιμη χρήση της γης στις πόλεις και αστικές λύσεις βασισμένες στη φύση

Βιώσιμη χρήση της γης στις πόλεις και αστικές λύσεις βασισμένες στη φύση

Η αποδοτική και βιώσιμη χρήση της γης συμβάλλει επίσης στη δημιουργία ευρωπαϊκών πόλεων για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Αστική κινητικότητα

Αστική κινητικότητα

Οι αστικές μεταφορές διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την επίτευξη οικονομικής ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Αστική φτώχεια

Αστική φτώχεια

Η φτώχεια έχει τεράστιο αντίκτυπο στις πόλεις. Στόχος της ΕΕ είναι η μείωση της φτώχειας και η βελτίωση της ένταξης των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας.