Stratégie a politiky

V balíku o sociálnych investíciách sa stanovuje integrovaný rámec politiky, ktorým sa posilňuje kľúčová úloha aktívneho začlenenia tým, že sa okrem iného zameriava na jednotné kontaktné miesta, širšie využívanie a pokrytie sociálnych dávok, podporu primeraného príjmu a lepšiu aktiváciu.

V rámci partnerstva mestskej agendy EÚ na riešenie problému mestskej chudoby spolupracujú mestá, krajiny EÚ a Európska komisia na identifikácii politík EÚ, ktoré majú vplyv na začleňovanie chudobných a obnovu zanedbaných mestských štvrtí.

Hlavné odkazy

Európsky pilier sociálnych práv (2016)

Stratégia Európa 2020 (2010)

Otvorená metóda koordinácie (OMK) v sociálnej oblasti

Usmernenia EÚ o právach dieťaťa

Ďalšie odkazy

Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

Charta z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych miest (2007)

Vyhlásenie z neformálneho stretnutia ministrov v Tolede venovaného rozvoju miest (2010)

Údaje a štúdie o mestách

Eurostat

ESPON

Platforma údajov o mestách

Portál otvorených dát pre európske štrukturálne a investičné fondy

Možnosti financovania a poradenstvo

Programy a možnosti financovania

Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)

Horizont 2020

Mestské inovačné opatrenia

URBACT

Program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)

Iniciatíva spoločného plánovania Mestská Európa
 

Poradenstvo a technická pomoc

Európske centrum investičného poradenstva (EIAH)

Odkazy

Financovanie z prostriedkov EÚ – príručka pre začiatočníkov

Prístup k fondom regionálnej politiky

Vytváranie sietí

Ocenenia

Cena Regiostars

Príklady projektov

URBACT II

ROMA-NET (2009 – 2012)

ROMA-NET II (2013 – 2015)

Mestské inovačné opatrenia

Mestské inovačné opatrenia v Barcelone, Birminghame, Lille, Nantes, Pozzuoli, Turíne

Program INTERREG IVC

Projekt SucceS (z angl. „Sustainable Uplifiting Client Centred Employment Support“)

Horizont 2020

YourDataStories

Ďalšie

Zriadenie centra pre multikultúrne vzdelávanie a starostlivosť (MOZC)

Podpora spolužitia v multikultúrnom susedstve

Podpora ochrany práva na bývanie – prevencia bezdomovectva v kontexte vysťahovania (2013 – 2015)

Projekt Robinsbalje, vzdelávanie v susedskej komunite Robinsbalje v Brémach

Mesto, ktoré integruje do spoločnosti

Mestská a miestna infraštruktúra vo východnom Nemecku

Právne predpisy EÚ

Charta základných práv Európskej Únie

Smernica 2000/43/ES, ktorou sa zavádza rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod

Rámcové rozhodnutie 2008/913/SVV o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva