Strategia i polityka

W pakiecie dotyczącym inwestycji społecznych określono zintegrowane ramy polityki, w których podkreśla się ważną rolę aktywnej integracji, która staje się możliwa między innymi dzięki punktom kompleksowej obsługi, rozszerzeniu korzystania ze świadczeń społecznych i ich zakresu, odpowiedniemu wsparciu dochodu oraz lepszej aktywizacji zawodowej.

W ramach agendy miejskiej dla UE w zakresie ubóstwa miejskiego miasta, kraje UE i Komisja Europejska współpracują ze sobą w celu nakreślenia strategii politycznych UE mających wpływ na włączenie społeczne osób ubogich i rewitalizację najuboższych dzielnic.

Najważniejsze strony

Europejski filar praw socjalnych (2016)

Strategia „Europa 2020” (2010)

Otwarta metoda koordynacji w dziedzinie ochrony socjalnej

Wytyczne UE w sprawie praw dziecka

Inne strony

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

Karta lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (2007)

Nieformalne posiedzenie ministrów w Toledo na temat rozwoju obszarów miejskich – deklaracja (2010)

Dane i badania dotyczące obszarów miejskich

Eurostat​

ESPON

Platforma danych dotyczących miast

Portal otwartych danych – europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Możliwości finansowania i doradztwo

Programy i możliwości finansowania

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Horyzont 2020

Innowacyjne działania miejskie (UIA)

URBACT

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Inicjatywa w zakresie wspólnego programowania „Europa zurbanizowana”
 

Doradztwo i pomoc techniczna

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI)

Dokumentacja

Fundusze UE – przewodnik dla początkujących

Dostęp do funduszy polityki regionalnej

Sieci kontaktów

Nagrody

Regiostars

Przykłady projektów

URBACT II

ROMA-NET (2009-2012)

ROMA-NET II (2013-2015)

Innowacyjne działania miejskie

Innowacyjne działania miejskie w Barcelonie, Birmingham, Lille, Nantes, Pozzuoli i Turynie

INTERREG IVC

SucceS (Sustainable Uplifiting Client Centred Employment Support)

Horyzont 2020

YourDataStories

Inne

Wielokulturowy ośrodek edukacji i opieki (MOZC)

Wspieranie relacji dobrosąsiedzkich w wielokulturowej dzielnicy

Propagowanie ochrony prawa do mieszkania – zapobieganie bezdomności w kontekście eksmisji (2013–2015)

Robinsbalje – dzielnica w Bremie i jej ośrodek kultury i edukacji

Miasto integracji społecznej

Infrastruktura miejska i lokalna w Niemczech Wschodnich

Przepisy UE

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Dyrektywa 2000/43/WE w sprawie równego traktowania bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne

Decyzja ramowa 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych