Stratēģijas un politika

Sociālo ieguldījumu pakete (SIP) veido tādu integrētu politikas satvaru, kas stiprina aktīvas iekļaušanas būtisko nozīmi. Tajā uzsvērts, cik nepieciešami ir, piemēram, vienotie kontaktpunkti, sociālo pabalstu plašāka ieviešana un to seguma paplašināšana, pienācīgs ienākumu atbalsts un efektīvāka sociālā aktivizācija.

Pilsētas, ES valstis un Eiropas Komisija, apvienojoties ES pilsētprogrammas partnerībā attiecībā uz nabadzību pilsētās, kopīgiem spēkiem tiecas apzināt tās ES rīcībpolitikas jomas, kas ietekmē nabadzīgo iedzīvotāju iekļaušanās un nelabvēlīgo rajonu atveseļošanas iespējas.

Galvenās saites

Eiropas sociālo tiesību pīlārs (2016)

Stratēģija "Eiropa 2020” (2010)

Atvērtā koordinācijas metode sociālās aizsardzības jomā

ES pamatnostādnes par bērna tiesībām

Citas saites

Jaunu prasmju un darbvietu programma

Leipcigas Harta par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām (2007)

Toledo neformālās ministru sanāksmes par pilsētu attīstību Deklarācija (2010)

Pilsētu dati un pētījumi

Eurostat

ESPON

Pilsētu datu platforma

ESI fondu atvērto datu portāls

Finansējuma saņemšanas iespējas un konsultācijas

Programmas un finansējuma saņemšanas iespējas

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF)

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi)

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD)

“Apvārsnis 2020”

Inovatīvas pilsētvides darbības (IPD)

URBACT

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI)

Kopīgā plānošanas iniciatīva “Eiropas pilsētas”
 

Konsultācijas un tehniskā palīdzība

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs (EIKC)

Atsauces

Iesācējiem paredzēts "Ceļvedis ES finansējuma saņemšanai”

Piekļuve reģionālās politikas finansējumam

Tīklošanās

Apbalvojumi

RegioStars

Projektu piemēri

URBACT II

ROMA-NET (2009–2012)

ROMA-NET II (2013–2015)

Inovatīvas pilsētvides darbības

Inovatīvas pilsētvides darbības Barselonā, Birmingemā, Lillē, Nantē, Pocallo un Turīnā

INTERREG IVC

SucceS (ilgtspējīgs, motivējošs un uz klientu orientēts nodarbinātības atbalsts)

“Apvārsnis 2020”

YourDataStories

Citi piemēri

Multikulturāla izglītības un aprūpes centra izveide (MOZC)

Saticīga līdzāspastāvēšana multikulturālā pilsētas vidē

Tiesību uz mājokli aizsardzības veicināšana – bezpajumtniecības novēršana saistībā ar izlikšanu no mājokļa (2013–2015)

Robinsbalje, mācību kvartāls Brēmenē

Sociāli integrējoša pilsēta

Pilsētas un vietējā infrastruktūra Austrumvācijā

ES tiesību akti

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Direktīva 2000/43/EK par vienādu attieksmi neatkarīgi no rases vai etniskās piederības

Pamatlēmums 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm