Strategije i politike

Paket mjera za socijalno ulaganje obuhvaća integrirani okvir politike kojim se jača ključna uloga aktivnog uključivanja stavljajući naglasak na, među ostalim, jedinstvene kontaktne točke, iskorištavanje i pokrivanje socijalnih naknada, odgovarajuću dohodovnu potporu i bolju aktivaciju.

U sklopu partnerstva o siromaštvu u gradovima u okviru Plana EU-a za gradove, zemlje EU-a, gradovi i Europska komisija surađuju na utvrđivanju politika EU-a koje će utjecati na uključivanje siromašnih i obnovu zapostavljenih četvrti.

Najvažnije poveznice

Europski stup socijalnih prava (2016.)

Strategija Europa 2020. (2010.)

Otvorena metoda koordinacije u području socijalnih pitanja (OMK)

Smjernice EU-a o pravima djeteta

Druge poveznice

Program za nove vještine i radna mjesta

Povelja iz Leipziga o održivim europskim gradovima (2007.)

Neformalni sastanak ministara o urbanom razvoju u Toledu – deklaracija (2010.)

Podaci i studije o gradovima

Eurostat

ESPON

Platforma za podatke o gradovima

Portal otvorenih podataka ESI fondova

Mogućnosti financiranja i savjeti

Programi i mogućnosti financiranja

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Obzor 2020.

Inovativne mjere za gradove (UIA)

URBACT

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Zajednička programska inicijativa Urbana Europa
 

Savjeti i tehnička pomoć

Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU)

Referentni dokumenti

Mogućnosti financiranja sredstvima EU-a – vodič za početnike

Pristup financiranju iz regionalnih fondova

Umrežavanje

Nagrade

RegioStars

Primjeri projekata:

URBACT II

ROMA-NET (2009. – 2012.)

ROMA-NET II. (2013. – 2015.)

Inovativne mjere za gradove

Inovativne mjere za gradove u Barceloni, Birminghamu, Lilleu, Nantesu, Pozzuoliju i Torinu

INTERREG IVC

SucceS – Održiva i inspirativna podrška zapošljavanju usmjerena na klijenta

Obzor 2020.

YourDataStories

Ostalo

Osnivanje multikulturnog centra za obrazovanje i skrb (MOZC)

Promicanje suživota u multikulturnom susjedstvu

Promicanje zaštite prava na stanovanje – sprečavanje beskućništva u kontekstu prisilnog iseljenja (2013. – 2015.)

Robinsbalje, kvart koji uči

Grad društvene integracije

Urbana i lokalna infrastruktura u istočnoj Njemačkoj

Zakonodavstvo EU-a

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Direktiva 2000/43/EZ o jednakom postupanju prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo

Okvirna odluka 2008/913/PUP o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima