Στρατηγικές και πολιτικές

Η δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις (SIP) καθορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής ώστε να ενισχυθεί ο καίριος ρόλος της ενεργητικής ένταξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, μεταξύ άλλων, στις μονοαπευθυντικές θυρίδες, στην ευρύτερη χρησιμοποίηση και κάλυψη των κοινωνικών παροχών, στην επαρκή εισοδηματική στήριξη και στην αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση.

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης του αστικού θεματολογίου της ΕΕ για την αστική φτώχεια, οι πόλεις, οι χώρες της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για να χαράξουν ευρωπαϊκές πολιτικές που θα έχουν αντίκτυπο στην ένταξη των φτωχών και την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων συνοικιών.

Κύριοι σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (2016)

Στρατηγική «Ευρώπη 2020» (2010)

Κοινωνική ανοικτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ)

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Άλλοι σύνδεσμοι

Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας

Χάρτης της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις (2007)

Άτυπη υπουργική σύνοδος του Τολέδο για την αστική ανάπτυξη - Δήλωση (2010)

Αστικά δεδομένα και μελέτες

Eurostat

ESPON

Πλατφόρμα αστικών δεδομένων

Πύλη ανοικτών δεδομένων για τα ΕΔΕΤ

Ευκαιρίες χρηματοδότησης και συμβουλές

Προγράμματα και ευκαιρίες χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD)

Ορίζοντας 2020

Αστικές καινοτόμες δράσεις (UIA)

URBACT

Πρόγραμμα «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» (EaSI)

Πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού «Η Ευρώπη των πόλεων»
 

Συμβουλές και τεχνική βοήθεια

Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ)

Παραπομπές

Οδηγός αρχαρίων σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Πρόσβαση σε κονδύλια περιφερειακής πολιτικής

Δικτύωση

Βραβεία

Regiostars

Παραδείγματα έργων

URBACT II

ROMA-NET (2009-2012)

ROMA-NET II (2013-2015)

Αστικές καινοτόμες δράσεις

Αστικές καινοτόμες δράσεις στη Βαρκελώνη, το Μπέρμιγχαμ, τη Λιλ, τη Νάντη, το Ποτσουόλι, το Τορίνο

INTERREG IVC

SucceS (Sustainable Uplifiting Client Centred Employment Support)

Ορίζοντας 2020

YourDataStories

Άλλα

Ίδρυση του Πολυπολιτισμικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Φροντίδας (MOZC)

Προώθηση της συνύπαρξης σε μια πολυπολιτισμική συνοικία

Προώθηση της προστασίας του δικαιώματος στη στέγαση - Πρόληψη της απώλειας στέγης στο πλαίσιο των εξώσεων (2013-2015)

Robinsbalje, η συνοικία της μάθησης στη Βρέμη

Πόλη κοινωνικής ένταξης

Αστικές και τοπικές υποδομές στην Ανατολική Γερμανία

Νομοθεσία της ΕΕ

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2000/43/ΕΚ για την ίση μεταχείριση ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής

Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου