Strategie a politiky

Balíček týkající se sociálních investic (balíček SIP) stanoví integrovaný politický rámec, který posiluje klíčovou úlohu aktivního začleňování tím, že se zaměřuje mimo jiné na jednotná kontaktní místa, větší využívání a rozsah sociálních dávek, přiměřenou podporu příjmu a lepší aktivaci.

V rámci partnerství městské agendy pro EU zaměřeného na chudobu ve městech spolupracují města, země EU a Evropská komise s cílem určit politiky EU, které mají dopad na začleňování chudých a regeneraci zanedbaných čtvrtí.

Hlavní odkazy

Evropský pilíř sociálních práv (2016)

Strategie Evropa 2020 (2010)

Sociální otevřená metoda koordinace (OMC)

Obecné zásady EU týkající se práv dítěte

Další odkazy

Program pro nové dovednosti a pracovní místa

Lipská charta o udržitelných evropských městech (2007)

Neformální schůzka ministrů o městském rozvoji v Toledu – prohlášení (2010)

Údaje a studie o městech

Eurostat

ESPON

Platforma údajů o městech

Portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondy

Možnosti financování a poradenství

Programy a možnosti financování

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy)

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

Program Horizont 2020

Městská inovativní opatření (UIA)

URBACT

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Iniciativa společného plánování „Městská Evropa“
 

Poradenství a technická pomoc

Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH)

Příručky

Průvodce financováním z EU pro začátečníky

Přístup k fondům regionální politiky

Sítě

Ocenění

Ceny RegioStars

Příklady projektů

URBACT II

ROMA-NET (2009–2012)

ROMA-NET (2013–2015)

Městská inovativní opatření (UIA)

Městská inovativní opatření v Barceloně, Birminghamu, Lille, Nantes, Pozzuoli a Turíně

INTERREG IVC

SucceS (Sustainable Uplifiting Client Centred Employment Support)

Program Horizont 2020

YourDataStories

Ostatní

Zřízení Multikulturního střediska pro vzdělávání a péči (MOZC)

Podpora soužití v multikulturní čtvrti

Prosazování ochrany práva na bydlení – prevence bezdomovectví v souvislosti s vystěhováváním (2013–2015)

Vzdělávací čtvrť Robinsbalje v Brémách

Sociálně integrující město

Městská a místní infrastruktura ve východním Německu

Právní předpisy EU

Listina základních práv Evropské unie

Směrnice 2000/43/ES o rovném zacházení bez ohledu na rasu nebo etnický původ

Rámcové rozhodnutí 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.