Strateegiad ja poliitika

Sotsiaalsete investeeringute paketis on sätestatud integreeritud poliitiline raamistik, mis tugevdab aktiivse kaasamise olulist rolli. Selle puhul keskendutakse muu hulgas ühtsetele kontaktpunktidele, sotsiaalsete hüvede kasutuselevõtu ja katvuse suurendamisele, piisavale sissetulekutoetusele ja paremale aktiveerimisele.

ELi linnade tegevuskava kontekstis loodud partnerluse, mis käsitleb vaesuse vastu võitlemist linnades, raames teevad linnad, ELi riigid ja Euroopa Komisjon koostööd, et teha kindlaks vaeste kaasamist ja ebasoodsas olukorras olevate piirkondade taaselustamist mõjutav ELi poliitika.

Olulised lingid

Euroopa sotsiaalõiguste sammas (2016)

Strateegia „Euroopa 2020“ (2010)

Avatud koordinatsiooni meetod

ELi suunised lapse õiguste kohta

Muud lingid

Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava

Euroopa säästvate linnade Leipzigi harta (2007)

Linnade arengut käsitlev Toledo mitteametlik ministrite kohtumine – deklaratsioon (2010)

Linnaandmed ja -uuringud

Eurostat

ESPON

Linnaandmete platvorm

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide avatud andmete portaal

Rahastamisvõimalused ja nõustamine

Programmid ja rahastamisvõimalused

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks

Horisont 2020

Linnadega seotud uuenduslikud meetmed

URBACT

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm

Ühise kavandamise algatus „Linnastunud Euroopa“
 

Nõustamine ja tehniline abi

Euroopa investeerimisnõustamise keskus (EIAH)

Viited

ELi rahastamise käsiraamat

Juurdepääs rahalistele vahenditele regionaalpoliitika valdkonnas

Võrgustike loomine

Auhinnad

RegioStars

Projektinäited

URBACT II

ROMA-NET (2009–2012)

ROMA-NET II (2013–2015)

Linnadega seotud uuenduslikud meetmed

Linnadega seotud uuenduslikud meetmed – Barcelona, Birmingham, Lille, Nantes, Pozzuoli, Torino

INTERREG IVC

Projekt SucceS („Sustainable Uplifiting Client Centred Employment Support“)

Horisont 2020

YourDataStories

Muu

Mitmekultuurilise haridus- ja hoolduskeskuse (MOZC) loomine

Kooseksisteerimise edendamine mitmekultuurilises naabruskonnas

Eluaseme omamise õiguse kaitse edendamine – kodutuse ennetamine väljatõstmiste kontekstis (2013–2015)

Robinsbalje – Bremeni õppenaabruskond

Sotsiaalselt integreeritud linn

Ida-Saksamaa linnaline ja kohalik taristu

ELi õigusaktid

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

Direktiiv 2000/43/EÜ – võrdse kohtlemise rakendamine sõltumata rassilisest või etnilisest päritolust

Raamotsus 2008/913/JSK teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega