Стратегии и политики

Стратегията на ЕС за биоразнообразието има за цел да се спре загубата на биоразнообразие и екосистемни услуги в ЕС и по света до 2020 г. Тя е отражение на ангажиментите, поети от ЕС през 2010 г. в рамките на международната конвенция за биологичното разнообразие.

Стратегия на ЕС за биоразнообразието

Екологосъобразна инфраструктура

Програмата на ЕС за политика в областта на научните изследвания и иновациите, ориентирана към природосъобразни решения и връщане на природата в градовете, има за цел да осигури на ЕС лидерска позиция по отношение на иновациите с природосъобразни решения, за да станат обществата по-устойчиви.

Природосъобразни решения

Водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“ е част от стратегията „Европа 2020“ — стратегията на ЕС за растеж, насочена към интелигентна, приобщаваща и устойчива икономика. Тя подкрепя преминаването към устойчив растеж чрез икономика, отличаваща се с ефективно използване на ресурсите и ниски въглеродни емисии.

„Европа за ефективно използване на ресурсите“ — пътна карта

Други връзки

Програма до 2030 г. за устойчиво развитие

План за действие за устойчивост в държави, податливи на кризисни ситуации
2013—2020 г.

План за действие за бъдещето на биологичното производство в ЕС

Екологосъобразни обществени поръчки

Насоки за добри практики за ограничаване, смекчаване или компенсиране на запечатването на почвите

Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове (2007 г.)

Неофициална министерска среща в Толедо за развитието на градовете — декларация (2010 г.)

Тематична стратегия за устойчиво използване на природните ресурси

Приложение към съобщението: тематична стратегия за устойчиво използване на природните ресурси — оценка на въздействието

Данни и проучвания за градовете

„Коперник“: европейска програма за наблюдение на Земята

Европейска платформа за бизнес и биоразнообразие (B@B)

Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)

Информационна система за биологичното разнообразие на Европа

Основана на земеползването платформа за интегрирано моделиране на оценката на устойчивостта (LUISA)

Портал за свободнодостъпни данни за ЕСИ фондовете

Проучване в подкрепа на потенциалните цели на земеползването съгласно съобщението за земята от 2014 г.

Градски атлас

Възможности и съвети във връзка с финансирането

Програми и възможности за финансиране

Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове)

Инструмент за финансиране на природен капитал (NCFF)

Европейски портал за инвестиционни проекти

Иновативни дейности за градско развитие (UIA)

URBACT

Хоризонт 2020

Програма LIFE

Консултации и техническа подкрепа

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH)

Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS) 

Референции

Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС

Достъп до фондовете за регионална политика

 

Създаване на мрежи

Награди

Награда „Европейска зелена столица“

Награда „Европейско зелено листо“

Примери за проекти

LIFE — база данни с проекти

REGIO — база данни с проекти

LIFE +

GreenClimeAdapt — екологосъобразни инструменти за адаптиране на градовете към изменението на климата (pdf)
GreenCLimeAdapt имаше за цел да покаже как градовете могат да реагират и да се адаптират към въздействието на изменението на климата (включително нарастването на валежите и градските топлинни острови) чрез екологосъобразни инструменти, включително отворено управление на дъждовните води, използване на „зелени“ фасади и „зелени“ покриви.

Други проекти

CIRCUSE: управление на земеползването, което е от полза за всички (2010—2013 г.)
Проектът CircUse насърчава устойчивото градско развитие, като се ограничава използването на нови зелени площи и се използват повторно използвани или недостатъчно използвани земи.

Възродени квартали (2007—2013 г.)
REVIT — мрежа от 6 града, които работят заедно за подобряване на възстановяването на терени за вторично застрояване в рамките на устойчивото развитие.

Щутгарт: борба с градските топлинни острови и лошото качество на въздуха с помощта на коридори за екологосъобразна вентилация (2014 г.)
За региона на Щутгарт е изготвен атлас за климата, в който е представено разпределението на температурите и студените въздушни потоци в съответствие с топографията на града и земеползването.

Модернизиране на парка Gomeznarro Park в Мадрид — съхраняване на дъждовни води (2014 г.)

Чрез проекта се подобрява естественото отводняване и съхраняването на дъждовни води в парка Gomeznarro в Мадрид, засегнат от ерозия при проливни дъждове.

Законодателство на ЕС

Решение № 1386/2013/ЕС относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“.