Стратегии и политики

Общите принципи и стратегии на страните от ЕС за развитие на градовете са изложени в Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, включително във връзка с устойчивото жилищно настаняване на достъпни цени и социалните жилища.

В рамките на партньорството по програмата на ЕС за градовете във връзка с жилищното настаняване, държавите и градовете от ЕС, Европейската комисия и заинтересованите страни работят заедно за насърчаване на качествено жилищно настаняване на достъпни цени. Предложени са мерки в областта на държавната помощ за жилищно настаняване, финансиране, общи политики и знания в областта на жилищното настаняване.

Други връзки

Пакет за социални инвестиции (2013 г.)

Данни и проучвания за градовете

Основана на земеползването платформа за моделиране на интегрирана оценка на устойчивостта (LUISA)

Евростат: Статистически данни за цените на жилищата

Евростат: Статистически данни за европейските градове и степента на урбанизация

Портал за свободнодостъпни данни за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове)

Възможности и съвети във връзка с финансирането

Програми и възможности за финансиране

Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове)

Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП)

Иновативни дейности за градско развитие (UIA)

За повече информация и други възможности за финансиране, моля, вижте нашата специална страница за финансирането.

 

Европейски фонд за енергийна ефективност

Инициатива за съвместно планиране „Градската Европа“

Консултации и техническа подкрепа

URBIS

Urbis е специална нова консултантска платформа за инвестиции в градовете в рамките на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. Тя е създадена, за да предоставя консултантска подкрепа на градските власти с цел улесняване, ускоряване и стимулиране на инвестиционните проекти, програми и платформи в градските райони.

Европейска програма за подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище (ELENA)

Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS) 

JASPERS (съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони) е безплатен за градски власти и организатори на проекти инструмент, чрез който се консултират градове и региони във връзка със стратегическото планиране в широк кръг сектори. Той подпомага подготовката на проекти в области, които се възползват от финансиране от ЕС, за да отговарят на всички необходими стандарти.

fi-Compass

fi-Compass е платформа за консултантски услуги относно финансови инструменти, чиято цел е да подпомага управляващите органи на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), доставчиците на микрофинансиране и други заинтересовани страни по Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), като предоставя практическо ноу-хау и инструменти за обучение във връзка с финансовите инструменти.

Референции

Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС

Достъп до фондовете за регионална политика

Създаване на мрежи

 

Примери за проекти

Резултати за ЕС

База данни с проекти по програма LIFE

REGIO — база данни с проекти

URBACT

Реставриране на сгради и гражданско участие с URBACT

URBACT II

CASH (2009-2012 г.)
Мрежата доведе до намаляване на потреблението на енергия на сградите и в тях. Чрез нея се търсеха нови решения за обновяване на социални жилища и жилища на достъпни цени с цел да се повиши тяхната енергийна ефективност и да се повлияе върху поведението на потребителите чрез гражданско участие.

RE-Block (2012-2015 г.)
Мрежата подпомагаше ефективното възраждане на градски райони чрез повишаване на тяхната привлекателност и подобряване на качеството на околната среда в тях, като в същото време се формира интегриран и съобразен с местните условия подход за борба с бедността.

SUITE (2008-2011 г.)
Мрежата сътрудничеше с партньори за оптимизиране на устойчиво предлагане на жилища на достъпни цени и за гарантиране на социално сближаване чрез смесване на социални прослойки и устойчиво жилищно настаняване. 

Хоризонт 2020

STORM

STORM предлага набор от нови прогнозни модели и подобрени неинвазивни и неразрушителни методи на проучване и диагностициране за ефективно прогнозиране на промените в околната среда и разкриване на заплахите и условията, които могат да нанесат щети на обекти на културното наследство.

Законодателство на ЕС

Основни закони

Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите

Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) на ЕС

Решение относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес

Регламент за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)