Strategije in politike

EU namerava do leta 2020 doseči:

  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 20 %
  • povečanje deleža energije iz obnovljivih virov na vsaj 20 % celotne porabe
  • doseči prihranek energije za najmanj 20 %

Vse države morajo v prometnem sektorju doseči 10-odstotni delež energije iz obnovljivih virov.

Partnerstvo v agendi EU za mesta na področju energetskega prehoda si prizadeva za dolgoročno strukturno spremembo energetskih sistemov, tj. prehod na obnovljive vire energije in energijsko učinkovitost.

Najpomembnejše povezave

Energetska unija

Sveženj ukrepov za energijsko učinkovitost

Energetski načrt za leto 2050 [COM(2011)885]

Druge povezave

Strategija Evropa 2020

Sveženj ukrepov EU za podnebne spremembe in energijo do leta 2020

Priložnosti za učinkovito rabo virov v stavbnem sektorju (2014) [COM (2014) 445]

Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami

Spodbujanje prehoda Evrope na nizkoogljično gospodarstvo – sveženj ukrepov za prehod na nizkoogljično gospodarstvo

Inovativnost za trajnostno prihodnost – akcijski načrt za ekološke inovacije

Podatki in študije o mestih

Platforma za pametno specializacijo na področju energije

Platforma s podatki o mestih

Eurostat

Evropsko omrežje za opazovanje prostorskega razvoja

Portal odprtih podatkov za evropske strukturne in investicijske sklade

Financiranje energetske prenove stavb s sredstvi kohezijske politike (poročilo Evropske komisije 2014)

Financing energy renovation of buildings with Cohesion Policy Funding

Napredek na področju energijske učinkovitosti v Evropi (2015)

Možnosti financiranja in svetovanje

Programi in možnosti financiranja

Evropski sklad za strateške naložbe

Evropski strukturni in investicijski skladi

Evropski portal naložbenih projektov

Inovativni ukrepi v mestih

Več informacij in druge možnosti financiranja so na voljo na spletni strani o možnostih financiranja.

 

Skladi za povezovanje Evrope

Evropski sklad za energijsko učinkovitost

Sklad za energetiko, podnebne spremembe in infrastrukturo (sklad Marguerite)

Finančni instrument za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE)

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik

Program NER 300

Svetovanje in tehnična pomoč

Platforma URBIS

URBIS je nova namenska svetovalna platforma za naložbe v mesta v okviru evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe. Namen platforme je zagotavljati svetovalno podporo mestnim oblastem za pospeševanje in spodbujanje naložbenih projektov, programov in platform.

Evropska pomoč, namenjena področju energije na lokalni ravni (ELENA)

Skupna pomoč za podporo projektom v evropskih regijah 

Mehanizem JASPERS zagotavlja brezplačno pomoč lokalnim organom in nosilcem projektov ter svetuje mestom in regijam pri strateškem načrtovanju v različnih sektorjih. Zagotavlja tudi podporo za pripravo projektov in ustrezno izpolnjevanje standardov na področjih, financiranih s sredstvi EU.

Platforma fi-Compass

Fi-compass, svetovalna platforma o finančnih instrumentih, je namenjena podpori evropskim strukturnim in investicijskim skladom, organom upravljanja, programu za zaposlovanje in socialne inovacije, ponudnikom mikrofinanciranja in drugim deležnikom ter zagotavlja praktično strokovno znanje in orodja za učenje v zvezi s finančnimi instrumenti.

Referenčni dokumenti

Sredstva EU: vodnik za začetnike

Dostop do sredstev iz regionalnih skladov

Mreženje

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo

Evropsko partnerstvo za inovacije za pametna mesta in skupnosti

Nagrade

Zelena prestolnica Evrope

Evropski zeleni list

Evropska prestolnica inovacij

Primeri projektov

Podatkovna zbirka programa LIFE – projekti s področja energije

Podatkovna zbirka projektov REGIO

Podatkovna zbirka KEEP

Informacijski sistem za pametna mesta – podatkovna zbirka Concerto TMD

Projekt ECODISTRICITICT (podpora celovitemu odločanju pri naknadnem opremljanju in prenovi za trajnostna območja)

Projekt FASUDIR (podporno orodje za celovito odločanje)

Projekt RIBUILD (notranja toplotna izolacija zgodovinskih stavb)

Projekt CETIEB (stroškovno učinkovita orodja za izboljšanje kakovosti zraka v naknadno opremljenih energijsko učinkovitih stavbah)

Projekt EFFESUS – zagotavljanje energijske učinkovitosti stavb zgodovinskih četrtih EU

Zakonodaja EU

Najpomembnejši predpisi

Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

Direktiva 2010/31/EU o energijski učinkovitosti stavb

Direktiva 2012/EU/27 o energijski učinkovitosti

Druga zakonodaja