Strategije i politike

Paket o kružnom gospodarstvu

Paket o kružnom gospodarstvu uključuje akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo, kojim se utvrđuje konkretan i ambiciozan program djelovanja te mjere koje pokrivaju cijeli ciklus: od proizvodnje i potrošnje do gospodarenja otpadom i tržišta sekundarnih sirovina.

Partnerstvo u okviru plana EU-a za gradove u pogledu kružnoga gospodarstva gradovima, zemljama EU-a i Europskoj komisiji omogućuje da pronađu inovativna rješenja za poticanje ponovne uporabe, popravaka, obnove i recikliranja postojećih materijala i proizvoda.

Mogućnosti financiranja i savjeti

Programi i mogućnosti financiranja

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)

Europski portal projekata ulaganja

Inovativne mjere za gradove

Za više informacija i ostale mogućnosti financiranja pogledajte dostupne mogućnosti financiranja.

Savjeti i tehnička pomoć

URBIS

Urbis je nova namjenska savjetodavna platforma za ulaganje u gradove u sklopu Europskog savjetodavnog centra za ulaganja. Putem te platforme gradska tijela mogu dobiti podršku i savjete o lakšem i bržem pokretanju projekata, programa i platformi za ulaganja u gradove.

Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS) 

JASPERS označava Zajedničku pomoć za potporu projektima u europskim regijama, koja je besplatna za lokalna tijela i promicatelje, a uključuje savjetovanje gradova i regija o strateškom planiranju u nizu sektora. Služi kao podrška u pripremi projekata u područjima za koja se izdvajaju sredstva EU-a kako bi ispunili sve potrebne uvjete.

fi-Compass

fi-Compass je platforma za savjetodavne usluge o financijskim instrumentima koja upravljačkim tijelima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), pružateljima usluga mikrofinanciranja u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) i drugim zainteresiranim stranama pruža praktična znanja i alate za učenje o financijskim instrumentima.

Referentni dokumenti

Vodič kroz sredstva EU-a za početnike

Pristup sredstvima iz fondova za regionalnu politiku

Umrežavanje

Platforma dionika u europskom kružnom gospodarstvu

Nagrade

Nagrada Zelena prijestolnica Europe

Nagrada Europski zeleni list

Europska prijestolnica inovacija

Zakonodavstvo EU-a

Paket Europske komisije o kružnom gospodarstvu uključuje revidirane zakonodavne prijedloge o otpadu kojima se želi potaknuti prelazak Europe na kružno gospodarstvo čime će se ojačati njezina globalna konkurentnost i održivi gospodarski rast te otvoriti nova radna mjesta.

Predloženim mjerama za poticanje recikliranja i ponovne uporabe „zatvorit će se krug” životnih ciklusa proizvoda, a korist od toga imat će i okoliš i gospodarstvo. 

Ključni su zakonodavni dokumenti povezani s provedbom kružnoga gospodarstva:

Direktiva 2008/98/EZ o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva

Direktiva 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima

Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi 

Direktiva 2001/81/EZ o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari

Prijedlozi za reviziju direktiva o otpadu kao dio paketa o kružnom gospodarstvu