Възможности за финансиране

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Чрез политиката на сближаване се отговаря на различни нужди в областта на развитието във всички региони и градове на ЕС. Нейният бюджет е 351,8 млрд. евро — почти една трета от общия бюджет на ЕС. ЕСИ фондовете са: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионен фонд  — за развитие и структурни корекции на регионалните икономики, промяна на икономиката, повишаване на конкурентоспособността и териториално сътрудничество, Европейски социален фонд (ЕСФ) — за заетост, социално приобщаване и образование, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — за конкурентоспособност на селското стопанство, устойчиво управление на природните ресурси и териториално развитие на селските общности, и Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) — за устойчив риболов и крайбрежни общности

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Европейски фонд за стратегически инвестиции

Европейският фонд за стратегически инвестиции е един от трите стълба на Плана за инвестиции за Европа, като неговата цел е преодоляване на настоящия недостиг на инвестиции в ЕС чрез мобилизиране на частно финансиране за стратегически инвестиции. Той се състои от гаранция в размер на 21 млрд. евро от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. 
Европейски фонд за стратегически инвестиции

Европейски портал за инвестиционни проекти

Порталът, който е достъпен на всички официални езици на ЕС, допринася за повишаване на видимостта на базираните в ЕС проекти (публични и частни) за потенциални инвеститори от цял свят, като предоставя централна платформа за популяризиране на проектите в хармонизиран и структуриран формат.
Европейски портал за инвестиционни проекти

Иновативни дейности за градско развитие

Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“ предоставя на градски райони в цяла Европа ресурси за изпробване на нови и неутвърдени решения за предизвикателствата пред градовете. Общият бюджет на инициативата за периода от 2015 г. до 2020 г. е 371 млн. евро. 
Иновативни дейности за градско развитие

URBACT

URBACT е европейска програма за обмен и обучение, чрез която се насърчава устойчивото градско развитие и се помага на градовете да работят съвместно за разработване на прагматични решения за предизвикателствата, пред които са изправени. URBACT се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие във всички държави от ЕС, Норвегия и Швейцария. Програмата URBACT III, която обхваща периода от 2014 г. до 2020 г., разполага с бюджет от 96,3 млн. евро.
URBACT

Хоризонт 2020

Програмата „Хоризонт 2020“ е най-голямата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като за периода от 2014 г. до 2020 г. тя разполага с бюджет от 80 млрд. евро. 
Хоризонт 2020

Програма LIFE

Програмата LIFE е финансовият инструмент на ЕС за подкрепа на проекти в областта на околната среда, опазването на природата и действията в областта на климата. Чрез LIFE се реагира на предизвикателства, пред които са изправени градовете, като качество на въздуха, шум, енергия и отпадъци. Общият бюджет на проектите за финансиране между 2014 г. и 2020 г. е 1,1 млрд. евро — за околна среда и 0,36 млрд. евро — за действия в областта на климата.
Програма LIFE

Съвети за финансиране

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH)

EIAH предоставя целева подкрепа за идентифициране, подготовка и разработване на инвестиционни проекти в ЕС. Консултантският център използва опита на Европейската комисия, Групата на Европейската инвестиционна банка, националните насърчителни банки и институции и на управляващите органи в страните членки.
Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH)

JASPERS

Jaspers предоставя съвети на градове и региони във връзка със стратегическо планиране в широк кръг сектори. Подкрепя подготовката на проекти в области, които получават финансиране от ЕС, за да отговарят на всички необходими стандарти.

Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони

fi-compass

Това е платформа за консултантски услуги относно финансовите инструменти в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) и микрофинансирането по Програмата за заетост и социални иновации. Платформата fi-compass подкрепя управляващите органи на ЕСИ фондове, доставчиците на микрофинансиране по Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) и други заинтересовани страни.
fi-compass

Достъп до фондовете

Информация как се кандидатства за средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Достъп до фондовете

Как функционира финансирането от ЕС

Основна информация, включително връзки към уебсайтове, за възможностите за финансиране от ЕС, които са налични в периода от 2014 г. до 2020 г.
Как функционира финансирането от ЕС

Финансиране, обществени поръчки

Финансиране от ЕС, безвъзмездни средства, обществени поръчки, начини за кандидатстване.
Финансиране, обществени поръчки