Jordbruk

EU arbetar med att främja ett hållbart jordbruk genom utsläppsminskningar, biobränslen och ändrad markanvändning.

Luft

Källor till luftföroreningar och EU:s politik för ren luft.

Kemikalier

Översikt över EU:s politik, lagstiftning och initiativ i fråga om kemikalier.

Cirkulär ekonomi

Översikt över EU:s politik och andra initiativ för att utveckla en cirkulär ekonomi.

Städer

EU-initiativ för att främja hållbara stadsmiljöer genom klimatanpassning och genom att göra byggnader energieffektiva och främja gröna städer.

Industri

EU-strategier för att minimera industrins miljöpåverkan i EU, minska risken för industriolyckor och samla in statistik om utsläpp av miljöföroreningar.

Havs- och kustmiljöer

EU:s politik för kust och hav samt hot mot havsmiljön i EU.

Natur och biologisk mångfald

Översikt över EU:s politik, lagstiftning och initiativ för att bevara och skydda miljön.

Buller

Läs om bullernivåer, hälsoeffekter och EU:s bullerpolitik.

Forskning och innovation

EU:s miljöpolitik bygger på de senaste vetenskapliga rönen.

Transporter

EU:s lagstiftning och strategi för att minska utsläpp av växthusgaser och luftförorenande ämnen från vägtransporter, fartyg, luftfart och bränslen.

Waste

EU legislation, policy and action on waste management, recycling, streams and treatment.

Vatten

Översikt över EU:s politik, lagstiftning och initiativ i frågor som gäller vatten.