Rolnictwo

Polityka i działania UE w zakresie promowania zrównoważonego rolnictwa, obejmujące również ograniczanie emisji, wykorzystywanie biopaliw oraz zmianę sposobu użytkowania gruntów

Powietrze

Źródła zanieczyszczeń powietrza i unijna polityka czystego powietrza

Chemikalia

Przegląd polityki, prawodawstwa i działań UE dotyczących substancji chemicznych

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Przegląd polityki i innych działań UE dotyczących rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym

Miasta

Działania UE na rzecz wspierania zrównoważonych środowisk miejskich poprzez przystosowanie się do zmiany klimatu oraz inicjatywy promujące budynki efektywne energetycznie i zielone miasta

Przemysł

Polityka UE służąca zapewnieniu minimalizacji wpływu na środowisko europejskiej działalności przemysłowej, zmniejszeniu ryzyka awarii przemysłowych i udostępnianiu danych na temat emisji zanieczyszczeń

Grunty i gleby

Przegląd polityki i działań UE na rzecz zrównoważonego użytkowania gruntów i gleby

Środowisko morskie i przybrzeżne

Polityka UE dotycząca wód przybrzeżnych i morskich oraz zagrożeń środowiskowych dla europejskich mórz

Przyroda i różnorodność biologiczna

Przegląd polityki, prawodawstwa i działań UE dotyczących zachowania środowiska naturalnego i jego ochrony

Hałas

Przyczyny, skutki dla zdrowia i poziomy zanieczyszczenia hałasem w UE oraz unijna polityka dotycząca hałasu

Badania naukowe i innowacje

Wykorzystanie badań naukowych do kształtowania europejskiej polityki ochrony środowiska

Transport

Polityka i przepisy UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza z transportu drogowego, żeglugi, lotnictwa i paliw

Waste

EU legislation, policy and action on waste management, recycling, streams and treatment.

Woda

Przegląd polityki, przepisów prawnych i działań UE w kwestiach związanych z wodą