Zemědělství

Politiky a činnost EU v oblasti propagace udržitelného zemědělství, včetně snižování emisí, využívání biopaliv a problematiky změn ve využívání půdy.

Ovzduší

Zdroje znečištění ovzduší a politická opatření EU v zájmu čistého ovzduší.

Chemické látky

Přehled politických opatření, právních předpisů a činností EU v oblasti chemických látek.

Oběhové hospodářství

Přehled politických opatření a činností EU zaměřených na rozvoj oběhového hospodářství.

Města

Činnost EU v zájmu udržitelnosti městského prostředí adaptací měst na změnu klimatu, zajištěním energetické účinnosti budov a realizací iniciativ propagujících ekologická města.

Průmysl

Politická opatření EU, kterými se má zajistit minimalizace dopadu činností evropského průmyslu na životní prostředí, omezit riziko průmyslových havárií a získávat data o emisích znečišťujících látek.

Mořské a pobřežní prostředí

Politika EU týkající se moří, oceánů a pobřežních vod, jejich ochrany a environmentálních hrozeb, kterým evropská moře čelí.

Příroda a biologická rozmanitost

Přehled politických opatření, právních předpisů a činností EU v zájmu zachování a ochrany životního prostředí.

Hluk

Příčiny a míra hlukového znečištění, jeho účinky na zdraví člověka a politika EU v této oblasti.

Výzkum a inovace

Vědecký výzkum, jehož výsledky jsou důležité pro tvorbu politiky EU v oblasti životního prostředí.

Doprava

Politika a legislativa EU ohledně snížení emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší, které pocházejí ze silniční, vodní a letecké dopravy a z paliv.

Waste

EU legislation, policy and action on waste management, recycling, streams and treatment.

Voda

Přehled politiky, právních předpisů a opatření EU týkajících se vodohospodářských záležitostí.