Μεταφορές και περιβάλλον
Κανόνες της ΕΕ και πρότυπα εκπομπών για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους από τις οδικές μεταφορές, τα πλοία, τις μηχανές εσωτερικής καύσης και τα καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών.

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις μεταφορές χαμηλών εκπομπών
Επισκόπηση της στρατηγικής και της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές, καθώς και από τα καύσιμα.

Καύσιμα κίνησης
Ανάπτυξη των βιοκαυσίμων ως ανανεώσιμης εναλλακτικής ενέργειας έναντι των ορυκτών καυσίμων, με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ.