Doprava a životní prostředí
Pravidla a normy EU pro emise látek znečišťujících ovzduší, pocházející ze silniční dopravy, lodí a spalovacích motorů, a pro obnovitelná paliva a politika EU pro tvorbu udržitelného dopravního systému.

Evropská strategie pro nízkoemisní dopravu
Přehled strategie a právních předpisů EU týkajících se snížení emisí skleníkových plynů ze silniční, vodní a letecké dopravy a z paliv.

Pohonné hmoty
Rozvoj biopaliv jako obnovitelné alternativy fosilních paliv v zájmu zmenšení uhlíkové stopy EU.