Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna – cele, postępy i finansowanie. Energooszczędne budynki, etykietowanie energetyczne i ekoprojekt oraz systemy grzewcze i chłodnicze przyczynią się do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i klimatu oraz pomogą konsumentom oszczędzać energię i pieniądze.

Energia ze źródeł odnawialnych

Przepisy i strategie dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, mechanizm finansowania, systemy wsparcia, sprawozdania z postępów

Rynki i konsumenci

Zasady unijnego rynku energii, prawa odbiorców energii, ubóstwo energetyczne, hurtowe rynki energii, mechanizmy zdolności wytwórczych, opodatkowanie, inteligentne sieci i liczniki

Strategia dotycząca energii

Długoterminowe strategie dotyczące energii i klimatu oraz wcześniejsze strategie, które stanowią podstawę dla obowiązujących przepisów i inicjatyw UE w dziedzinie energii

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo zaopatrzenia UE w energię (gaz, energia elektryczna i ropa naftowa), bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwo, dostawy energii i pandemie

Infrastruktura energetyczna

Transeuropejskie sieci energetyczne i projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, łączenie infrastruktury energetycznej krajów UE

Integracja systemów energetycznych

Integracja międzysektorowa zmodernizuje i przekształci systemy energetyczne UE, włączy do nich więcej odnawialnych źródeł energii i umożliwi dekarbonizację.

Badania naukowe, technologie i innowacje

Magazynowanie energii, energia termojądrowa, inteligentne miasta, rynki elastyczności dostaw, cyfryzacja i konkurencyjność w zakresie czystej energii przyczynią się do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i klimatu.

Ropa, gaz i węgiel

Polityka UE zapewniająca efektywne i odpowiedzialne wykorzystywanie paliw kopalnych, wspierająca przejście na czystą energię w regionach górniczych, ograniczająca emisje metanu związane z energią

Energia jądrowa

Normy bezpieczeństwa jądrowego, ochrona radiologiczna i gospodarowanie odpadami, likwidacja obiektów jądrowych

Współpraca międzynarodowa

Międzyrządowe umowy o energii, najważniejsze kraje i regiony partnerskie, organizacje i inicjatywy międzynarodowe