Energoefektivitāte

Energoefektivitātes mērķrādītāji, finansējums un šajā jomā gūtie panākumi. Energoefektīvas ēkas, energomarķējums un ekodizains, kā arī energoefektīva apkure un dzesēšana palīdzēs sasniegt ES enerģētikas un klimata mērķus un patērētājiem palīdzēs taupīt enerģiju un naudu.

Atjaunojamo energoresursu enerģija

Atjaunīgās enerģijas noteikumi un stratēģijas, finansēšanas mehānisms, atbalsta shēmas un progresa ziņojumi.

Tirgi un patērētāji

ES enerģijas tirgus noteikumi, enerģijas patērētāju tiesības, enerģētiskā nabadzība, enerģijas vairumtirgi, jaudas mehānismi, nodokļi, viedtīkli un viedie skaitītāji.

Enerģētikas stratēģija

Ilgtermiņa stratēģijas attiecībā uz enerģētiku un klimatu un agrākās stratēģijas, kas ir ES pašreizējā enerģētikas regulējuma un iniciatīvu pamatā.

Enerģētiskā drošība

ES enerģētiskā drošība, kas saistīta ar apgādi ar dabasgāzi, elektroenerģiju un naftu. Kritiskā infrastruktūra un kiberdrošība, energoapgāde un pandēmijas.

Enerģētikas infrastruktūra

Eiropas enerģētikas tīkls un kopīgu interešu projekti, kas savieno ES valstu enerģētikas infrastruktūru.

Energosistēmas integrācija

Nozares integrācija modernizēs un pārveidos ES energosistēmas, iekļaus vairāk atjaunojamo energoresursu un ļaus panākt dekarbonizāciju.

Pētniecība, tehnoloģija un inovācija

Enerģijas uzkrāšana, kodolsintēzes enerģija, viedās pilsētas, elastīguma tirgi un tīras enerģijas konkurētspēja palīdzēs sasniegt ES mērķus attiecībā uz enerģētiku un klimatu.

Nafta, dabasgāze un akmeņogles

ES politika, kas gādā, lai fosilo kurināmo izmantotu efektīvi un atbildīgi, atbalsta pāreju uz tīru enerģiju ogļu reģionos un samazina enerģētikas izraisītās metāna emisijas.

Kodolenerģija

Kodoldrošuma standarti, pretradiācijas aizsardzības standarti, radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana, kodoliekārtu dezekspluatācija.

Starptautiskā sadarbība

Starpvaldību enerģētikas nolīgumi, galvenās partnervalstis un reģioni, starptautiskās organizācijas un iniciatīvas.