Emisiju monitorings un ziņošana par tām

ES siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings un ziņošana par tām, panākumi emisiju samazināšanā.

Emisijas kvotu tirdzniecība

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS) paredzēta tam, lai Eiropas Savienībā samazinātu spēkstaciju, rūpnīcu un aviācijas radīto siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu.

Kopīgi centieni

Mērķi attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijas ierobežošanu attiecas uz visām ES valstu nozarēm, kas nav iekļautas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, piemēram, uz lauksaimniecību, ēkām un transportu.

Emisijas no sauszemes avotiem

Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušās siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaistījumi.

Transporta emisijas

Autotransporta, kuģniecības un aviācijas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana.

Mazoglekļa inovācija

ES iniciatīvas, kas atbalsta mazoglekļa inovāciju, piemēram, atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas un oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu.

Ozona slānis

Ozona slāni noārdošu vielu izmantojuma samazināšana ES un visā pasaulē.

Fluorētas siltumnīcefekta gāzes

Fluorētu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ES un visā pasaulē.

Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Sagatavošanās klimata pārmaiņu negatīvajām sekām un darbības, kuru mērķis ir nepieļaut vai cik vien iespējams samazināt kaitējumu, tajā pašā laikā izmantojot potenciālās iespējas.

Klimata pārmaiņu cēloņi un sekas

Kā un kādēļ rodas klimata pārmaiņas, un kādas ir to globālās sekas.

Starptautiska rīcība klimata pārmaiņu jomā

Parīzes nolīgums un globāla mēroga rīcība saistībā ar klimata pārmaiņām.

Finansējums klimatrīcībai

ES finansējums rīcībai klimata politikas jomā un klimata jautājumu iekļaušana dažādās ES politikas jomās un programmās.