Praćenje i izvješćivanje o emisijama

Praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova u EU-u, napredak u smanjenju emisija.

Trgovanje emisijama

Sustav EU-a za trgovanje emisijama (ETS EU-a) radi smanjenja emisija stakleničkih plinova iz elektrana, industrijskih postrojenja i zračnog prometa unutar EU-a.

Raspodjela tereta

Ciljne vrijednosti emisija stakleničkih plinova u zemljama EU-a za sektore koji nisu obuhvaćeni ETS-om EU-a, kao što su poljoprivreda, zgrade i promet.

Emisije iz zemljišta

Emisije i uklanjanje stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva

Emisije iz prometnog sektora

Smanjivanje emisija stakleničkih plinova iz cestovnog, pomorskog i zračnog prometa.

Niskougljične inovacije

Inicijative EU-a za potporu niskougljičnim inovacijama, kao što su tehnologije za dobivanje energije iz obnovljivih izvora te hvatanje i skladištenje ugljika.

Ozonski omotač

Smanjenje uporabe tvari koje oštećuju ozonski omotač u EU-u i svijetu.

Fluorirani staklenički plinovi

Smanjenje emisija fluoriranih stakleničkih plinova u EU-u i svijetu.

Prilagodba klimatskim promjenama

Predviđanje negativnih posljedica klimatskih promjena i rad na sprečavanju ili smanjenju štete uz istodobno iskorištavanje eventualnih prilika.

Uzroci i posljedice klimatskih promjena

Kako i zašto dolazi do klimatskih promjena i koji je njihov globalni učinak.

Međunarodno djelovanje u području klimatskih promjena

Pariški sporazum i globalno djelovanje u području klimatskih promjena.

Financiranje djelovanja u području klime

Financiranje djelovanja u području klime sredstvima EU-a, uključivanje klimatskih pitanja u politike i programe EU-a.