Heite seire ja aruandlus

ELi kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandlus, heite vähendamisel tehtud edusammud.

Heitkogustega kauplemine

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS) elektrijaamade, tehaste ja lennunduse kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ELis.

Jõupingutuste jagamine

ELi liikmesriikide kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgid ELi HKSi mittekuuluvates sektorites, nagu põllumajandus, hooned ja transport.

Maakasutusega seotud heide

Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest tulenev kasvuhoonegaaside heide ja sidumine.

Transpordist pärit heide

Maanteetranspordist, laevandusest ja lennundusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite vähendamine.

Vähese CO2 heite suunaline innovatsioon

ELi algatused, millega toetatakse vähese CO2 heite suunalist innovatsiooni, nt taastuvenergiatehnoloogia ning CO2 kogumise ja säilitamise valdkonnas.

Osoonikiht

Osoonikihti kahandavate ainete kasutamise vähendamine ELis ja kogu maailmas.

Fluoritud kasvuhoonegaasid

Fluoritud kasvuhoonegaaside heite vähendamine ELis ja kogu maailmas.

Kliimamuutustega kohanemine

Kliimamuutuste kahjulike mõjude ettenägemine ning tegutsemine kahju vältimiseks või minimeerimiseks, kasutades samas ära tekkivaid võimalusi.

Kliimamuutuste põhjused ja tagajärjed

Kuidas ja miks kliima muutub ning selle üleilmne mõju.

Rahvusvahelised kliimameetmed

Pariisi kokkulepe ja üleilmne tegevus kliimamuutuste valdkonnas.

Kliimameetmete rahastamine

Kliimameetmete rahastamine ELi vahenditest, kliimaküsimuste integreerimine ELi poliitikasse ja programmidesse.