Overvågning og indberetning af emissioner

Overvågning og indberetning af drivhusgasemissioner i EU, fremskridt med hensyn til at reducere emissioner.

Emissionshandel

EU’s emissionshandelssystem (ETS) til reduktion af drivhusgasemissioner fra kraftværker, industrianlæg og flyvninger i EU.

Indsatsfordeling

Mål for drivhusgasemissioner for EU-landene for sektorer, der ikke er omfattet af EU ETS, som f.eks. Landbrug, bygninger og transport.

Landbaserede emissioner

Drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug.

Transportemissioner

Vi skal mindske drivhusgasudledningerne fra vejtransport, skibsfart og luftfart.

CO2-besparende innovation

EU-initiativer, der understøtter innovative lavemmissionsløsninger, bl.a. teknologier til vedvarende energi samt CO2-opsamling og -lagring (CCS)

Ozonlaget

Vi skal mindske brugen af ozonnedbrydende stoffer i EU og globalt.

Fluorholdige drivhusgasser

Vi skal mindske udledningen af fluorholdige drivhusgasser i EU og globalt.

Tilpasning til klimaforandringer

Vi skal forudse de negative konsekvenser af klimaforandringerne og gribe ind for at forebygge eller minimere skaderne og samtidig udnytte de muligheder, der kan opstå.

Årsager til og konsekvenser af klimaforandringer

Hvordan og hvorfor klimaforandringerne sker, og hvilke konsekvenser de har.

Den internationale klimaindsats

Parisaftalen og den globale indsats mod klimaforandringer.

Finansiering af klimaindsatsen

EU's finansiering af klimaindsatsen og bestræbelser på at indarbejde klimaspørgsmål i sine politikker og programmer.