Monitorování a vykazování emisí

Monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů v EU, pokrok dosažený při snižování emisí

Obchodování s emisemi

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) pomáhá snižovat emise skleníkových plynů z elektráren, průmyslových podniků a letecké dopravy v rámci EU.

Sdílení úsilí

Cíle týkající se emisí skleníkových plynů v odvětvích, která nejsou zahrnuta do systému EU ETS, jako je zemědělství, stavebnictví a doprava

Emise z pozemních zdrojů

Emise skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví

Emise z dopravy

Snížení emisí skleníkových plynů ze silniční, lodní a letecké dopravy

Nízkouhlíkové inovace

Iniciativy EU na podporu tzv. nízkouhlíkových inovací, jako jsou technologie týkající se energie z obnovitelných zdrojů nebo zachycování a ukládání uhlíku

Ozonová vrstva

Omezení používání látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU i v celosvětovém měřítku

Fluorované skleníkové plyny

Snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů v EU i v celosvětovém měřítku

Adaptace na změnu klimatu

Jak předvídat nepříznivé účinky změny klimatu a předcházet škodám nebo je minimalizovat a zároveň využívat potenciální příležitosti

Příčiny a důsledky změny klimatu

Jak a proč dochází ke změně klimatu a jaký je její globální dopad

Mezinárodní opatření v oblasti změny klimatu

Pařížská dohoda a celosvětová opatření týkající se změny klimatu

Financování aktivit v oblasti klimatu

Financování aktivit v oblasti klimatu ze strany EU, začleňování této problematiky do politických opatření a programů EU