Мониторинг и докладване на емисиите

Мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове в ЕС, напредък в намаляването на емисиите.

Търговия с емисии на парникови газове

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за намаляване на емисиите на парникови газове от електроцентралите, промишлените предприятия и полетите в рамките на ЕС.

Разпределяне на усилията

Цели за емисиите на парникови газове за държавите от ЕС за секторите, които не са включени в СТЕ на ЕС, като селско стопанство, сгради и транспорт.

Емисии от земни източници

Емисии и поглъщания на парникови газове от земеползването, промени в земеползването и горското стопанство.

Емисии от транспорта

Намаляване на емисиите на парникови газове от пътния транспорт, корабоплаването и въздухоплаването.

Технически прогрес с ниска въглеродна интензивност

Инициативи на ЕС в подкрепа на техническия прогрес с ниска въглеродна интензивност, като например технологиите за възобновяема енергия и улавяне и съхранение на въглероден диоксид.

Озонов слой

Намаляване на употребата на озоноразрушаващи вещества в ЕС и в световен мащаб.

Флуорсъдържащи парникови газове

Намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове в ЕС и в световен мащаб.

Адаптиране към изменението на климата

Предвиждане на неблагоприятните последици от изменението на климата и предприемане на действия за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите наред с използване на потенциалните възможности.

Причини за изменението на климата и последици от него

Как и защо настъпва изменението на климата и какво е глобалното му въздействие.

Международни действия във връзка с изменението на климата

Парижкото споразумение и действията в световен мащаб във връзка с изменението на климата.

Финансиране за действия в областта на климата

Финансиране от ЕС за действия в областта на климата, включване на свързаните с климата въпроси в политиките и програмите на ЕС.