Politika EÚ v oblasti mestského prostredia
Politika EÚ na podporu udržateľných miest v EÚ vrátane informácií o iniciatívach EÚ Európske hlavné zelené mesto a Európsky zelený list a nástroji referenčného porovnávania mestského prostredia.

Opatrenia EÚ týkajúce sa miest a ich prispôsobeniu sa zmene klímy
Medzinárodné iniciatívy a iniciatívy EÚ zamerané na rozvoj udržateľných mestských prostredí a ich adaptáciu na účinky zmeny klímy a zmierňovanie týchto účinkov. 

Energeticky efektívne budovy
Právne predpisy o znížení spotreby energie budov, finančnej podpore energeticky efektívnych renovácií, osvedčeniach o energetickej hospodárnosti a monitorovaní energetickej hospodárnosti budov v celej Európe.