Nykyinen ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY on hyödyttänyt yrityksiä, kuluttajia ja ympäristöä monin tavoin. Siinä asetettujen ekosuunnitteluvaatimusten piiriin kuuluu 31 tuoteryhmää, ja ne toivat EU:n kuluttajille pelkästään vuonna 2021 yhteensä 120 miljardin euron säästön energiankulutuksessa. Sääntöjen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vuotuinen energiankulutus on vähentynyt 10 prosenttia.

Tuotteiden ympäristökestävyyden ja kiertotalouden edistäminen

Ehdotus kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaksi asetukseksi julkaistiin 30.3.2022. Asetus luo vankan perustan komission toimille, joilla se edistää ympäristön kannalta aiempaa kestävämpiä ja kiertotalouteen vahvemmin perustuvia tuotteita. Ehdotus perustuu nykyiseen ekosuunnitteludirektiiviin, joka kattaa energiaan liittyvät tuotteet.

Ehdotuksessa vahvistetaan kehys tiettyjen tuoteluokkien ekosuunnitteluvaatimuksille, joilla pyritään merkittävästi parantamaan tuotteiden kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja muuta ympäristökestävyyttä. Kehyksen avulla voidaan asettaa suorituskykyä ja tiedotusta koskevia vaatimuksia lähes kaikille EU:n markkinoille saatettavien fyysisten tavaroiden luokille (poikkeuksina esimerkiksi elintarvikkeet ja rehut, jotka on määritelty asetuksessa EY/178/2002). Sellaisten tuotteiden ryhmille, joilla on riittävästi yhteisiä ominaisuuksia, voidaan myös vahvistaa horisontaaliset säännöt.

Kehyksen avulla voidaan lisäksi asettaa sääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi

  • tuotteen pitkäikäisyyttä, uudelleenkäytettävyyttä, päivitettävyyttä ja korjattavuutta
  • tuotteen kiertotaloudellista hyödynnettävyyttä estäviä aineita
  • energia- ja resurssitehokkuutta
  • kierrätysmateriaalin osuutta
  • uudelleenvalmistusta ja kierrätystä
  • hiili- ja ympäristöjalanjälkiä
  • tiedotusta koskevia vaatimuksia ja digitaalista tuotepassia.

Uudessa digitaalisessa tuotepassissa tulee olemaan tietoa tuotteen ympäristökestävyydestä. Sen tarkoituksena on auttaa kuluttajia ja yrityksiä tekemään tietoon perustuvia valintoja, helpottaa korjaamista ja kierrätystä ja lisätä avoimuutta tuotteen elinkaarivaikutuksista ympäristöön. Tuotepassin on määrä auttaa myös viranomaisia tarkastusten ja valvonnan tehostamisessa.

Uusi kestävien tuotteiden kehys voi tuoda vuoteen 2030 mennessä 132 miljoonaa öljytonnia vastaavan primaarienergiamäärän säästöt. Tämä vastaa suunnilleen 150 miljardia kuutiometriä maakaasua eli lähes EU:n venäläisen kaasun koko tuontia.

Ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskevat työsuunnitelmat

Nykyisessä lainsäädännössä edellytetään, että täytäntöönpanon painopisteet vahvistetaan säännöllisesti päivitetyillä työsuunnitelmilla, joissa arvioidaan saavutettua edistystä ja esitetään suuntaa-antavia painopisteitä mahdollisille uusille energiaan liittyville tuoteryhmille.

Ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskeva työsuunnitelma 2022–2024 perustuu ensimmäisen ekosuunnitteludirektiivin hyväksymisen jälkeiseen edistymiseen. Samalla se kattaa energiamerkintöjen puiteasetuksen (EU/2017/1369) ja siinä otetaan huomioon myös energiamerkintöjen eurooppalaisen tuoterekisterin (EPREL) yhteydessä tehty työ. Suunnitelman piiriin kuuluu myös rengasmerkintöihin liittyvä vastaava työ, jolla on oma oikeusperustansa.

Työsuunnitelma vuosiksi 2022–2024 kattaa uudet energiaan liittyvät tuotteet, ja siinä päivitetään ja korotetaan jo säänneltyjen tuotteiden tavoitetasoa siirtymätoimenpiteenä uuden asetuksen voimaantuloon asti. Työsuunnitelmassa käsitellään erityisesti kulutuselektroniikkaa (älypuhelimet, tabletit, aurinkopaneelit), joka tuottaa nopeimmin kasvavan jätevirran.