Vsebina strani

Komisija je 30. marca 2022 sprejela sveženj ukrepov, s katerimi bi trajnostni izdelki postali pravilo v EU. Predlogi so bistvenega pomena za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora, evropske strategije za rast za preoblikovanje EU v pravičnejšo in uspešnejšo družbo ter za izvajanje ključnih sklopov akcijskega načrta za krožno gospodarstvo iz leta 2020. Prispevali bodo k doseganju okoljskih in podnebnih ciljev EU, podvojitvi stopnje krožnosti uporabe materialov in doseganju ciljev energijske učinkovitosti do leta 2030.

Trenutni ekonomski model še vedno temelji na načelu „vzemi, naredi, zamenjaj“, ki izčrpava vire, onesnažuje naše okolje ter škoduje biotski raznovrstnosti To tudi povzroča, da je Evropa odvisna virov od drugod. Komisija namerava za rešitev teh težav preiti na model bolj krožnega gospodarstva, ki bo temeljil na bolj trajnostnih izdelkih.

Z obravnavanjem vpliva izdelkov na okolje v njihovem celotnem življenjskem ciklu in podaljšanjem njihove življenjske dobe bomo ustvarili pogoje za proizvodnjo bolj trajnostnih, krožnih in z viri gospodarnejših izdelkov v EU. Bolj trajnostni izdelki, kot so elektronski izdelki, pohištvo in tekstil, bodo prispevali k odpornosti gospodarstva EU.

Cilji

Cilj pobud Komisije o trajnostnih izdelkih je do leta 2030 zagotoviti naslednje:

  • znaten del izdelkov na trgu EU bo zasnovan tako, da bodo trajnejši, učinkovitejši z energijo in viri, popravljivi in da jih bo mogoče reciklirati, pri čemer bodo imeli prednost reciklirani materiali
  • podjetja z vsega sveta bodo imela enake konkurenčne pogoje, ne da bi jih ovirale nelojalne cene izdelkov iz drugih držav, ki prepuščajo družbi, da se sama spopade z okoljsko škodo
  • potrošniki bodo imeli dostop do vseh potrebnih informacij, da bodo lahko sprejemali bolj trajnostne odločitve, da bodo bolje zaščiteni pred praksami, ki škodijo zelenemu prehodu, in da bodo imeli dostop do izdelkov z daljšo življenjsko dobo
  • podjetja bodo lahko dostopala do podatkov, potrebnih za zagotavljanje okoljske trajnosti in krožnosti svojih izdelkov in poslovnih modelov

Ukrepi

Ključni ukrepi EU za krožne in trajnostne izdelke:

  • zasnova, ki omogoča zmanjšanje vpliva izdelkov na okolje
  • izboljšanje informacij o trajnostnosti proizvodov za potrošnike in akterje v dobavni verigi
  • preprečevanje uničenja neprodanih potrošniških izdelkov
  • spodbujanje bolj trajnostnih poslovnih modelov
  • povečanje zelenih javnih naročil

Predlagana uredba o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke je temelj pristopa Komisije k okoljsko bolj trajnostnim in krožnim izdelkom. Temelji in bo nadomestila sedanjo Direktivo 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi, ki že več kot desetletje spodbuja izboljšanje energijske učinkovitosti in krožnosti izdelkov, povezanih z energijo. Do takrat se bo obstoječa direktiva še naprej uporabljala, vključno z izvajanjem novega delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo in označevanje z energijskimi nalepkami za obdobje 2022–2024, ki je bil prav tako sprejet 30. marca 2022.