Komisia 30. marca 2022 prijala balík opatrení, vďaka ktorým sa udržateľné výrobky majú stať v EÚ štandardom. Návrhy sú rozhodujúce pre dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody, t. j. stratégie pre rast Európy zameranej na premenu EÚ na spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu spoločnosť, a vykonávanie kľúčových prvkov akčného plánu pre obehové hospodárstvo z roku 2020. Prispeje sa nimi k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy tým, že zdvojnásobia podiel obehovosti použitia materiálov a splnia ciele energetickej efektívnosti do roku 2030.

Súčasný hospodársky model je stále založený na princípe „vziať-vyrobiť-vymeniť“. Vyčerpáva naše zdroje, znečisťuje naše životné prostredie a poškodzuje biodiverzitu a klímu. Európa je preto zároveň závislá od zdrojov inde vo svete. EÚ sa v úsilí riešiť tieto problémy zameriava na prechod k modelu hospodárstva, ktorý je viac obehový a založený na udržateľných výrobkoch.

Riešenie vplyvu výrobkov na životné prostredie počas ich životného cyklu a predĺženie ich životnosti povedú v EÚ k tvorbe výrobkov, ktoré sú viac udržateľné, obehové a zdroje využívajú efektívnejšie. Udržateľnejšie výrobky ako elektronika, nábytok a textílie prispejú k odolnosti hospodárstva EÚ.

Ciele

Iniciatívy Komisie v oblasti udržateľných výrobkov majú cieľ zabezpečiť, aby do roku 2030

  • významná časť výrobkov na trhu EÚ bola navrhnutá so zreteľom na väčšiu trvanlivosť, efektívne využívanie energie a zdrojov, opraviteľnosť a recyklovateľnosť a aby sa uprednostňovali recyklované materiály,
  • podniky po celom svete dokázali súťažiť za rovnakých podmienok a nečelili konkurentom s nižšími cenami, ktorí poškodzujú životné prostredie a riešenie dôsledkov ponechávajú na spoločnosť,
  • spotrebitelia mali prístup k potrebným informáciám, aby sa mohli rozhodovať udržateľnejšie, boli lepšie chránení voči praktikám ohrozujúcim zelenú transformáciu a získali trvácnejšie produkty,
  • spoločnosti mali prístup k údajom potrebným na zaistenie environmentálnej udržateľnosti a obehovosti svojich výrobkov a obchodných modelov.

Opatrenia

Kľúčové opatrenia na úrovni EÚ pre obehové a udržateľné výrobky:

  • navrhovať výrobky s cieľom znížiť ich vplyv na životné prostredie,
  • zlepšiť informácie o udržateľnosti výrobkov pre spotrebiteľov a účastníkov dodávateľského reťazca,
  • zabrániť ničeniu nepredaných spotrebných výrobkov,
  • podporovať udržateľnejšie obchodné modely,
  • zvýšiť podiel ekologického verejného obstarávania.

Navrhované nariadenie o ekodizajne udržateľných výrobkov je základným kameňom prístupu Komisie k environmentálne udržateľnejším a obehovejším výrobkom. Nahradí sa ním súčasná smernica 2009/125/ES o ekodizajne, z ktorej vychádza a ktorou sa už viac ako desaťročie podnecujú zlepšenia v oblasti energetickej efektívnosti a obehovosti energeticky významných výrobkov. Kým sa tak stane, súčasná smernica ostáva v platnosti vrátane vykonávania nového pracovného plánu pre ekodizajn a energetické označovanie na roky 2022 – 2024, ktorý bol takisto prijatý 30. marca 2022.