Sivun sisältö

Komissio hyväksyi 30.3.2022 toimenpidepaketin, jonka tavoitteena on tehdä kestävistä tuotteista normi EU:ssa. Ehdotukset ovat oleellisia Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Samoin ne tukevat keskeisellä tavalla oikeudenmukaiseen ja hyvinvoivaan yhteiskuntaan tähtäävän Euroopan kasvustrategian ja vuonna 2020 hyväksytyn kiertotalouden toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. Ehdotuksilla edistetään EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista, materiaalien kiertomäärän kaksinkertaistamista ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä.

Nykyinen talousmalli perustuu edelleen lineaariseen toimintaan, jossa raaka-aineista valmistetut tuotteet lopuksi korvataan uusilla. Vanha malli ehdyttää luonnonvaroja, saastuttaa ympäristöä ja vahingoittaa biodiversiteettiä ja ilmastoa. Se myös tekee Euroopasta riippuvaisen muualta peräisin olevista luonnonvaroista. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi EU pyrkii siirtymään kiertotalouden malliin, joka perustuu kestävämpiin tuotteisiin.

Kun tuotteiden ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota koko niiden elinkaaren ajan ja niiden käyttöikää pidennetään, saadaan kestävämpiä, kiertotalouteen perustuvia ja resurssitehokkaampia tuotteita. Kestävämmät tuotteet – esimerkiksi elektroniikka, huonekalut ja tekstiilit – parantavat myös EU:n talouden häiriönsietokykyä.

Tavoitteet

Kestäviä tuotteita koskevilla komission aloitteilla pyritään varmistamaan, että vuoteen 2030 mennessä

  • huomattava osa EU:n markkinoilla olevista tuotteista on suunniteltu kestävämmäksi, energia- ja resurssitehokkaammaksi, korjattavammaksi ja kierrätettävämmäksi sekä mieluiten myös kierrätetyistä materiaaleista valmistetuksi
  • yritykset eri puolilta maailmaa pystyvät kilpailemaan tasavertaisin edellytyksin ilman, että sellaiset yritykset, jotka jättävät aiheuttamansa ympäristövahingot yhteiskunnan huoleksi, saavat kilpailuetua
  • kuluttajat saavat tietoa, jonka perusteella he voivat tehdä kestävämpiä valintoja, heidät on paremmin suojattu vihreää siirtymää haittaavilta käytännöiltä ja se saavat pitkäikäisempiä tuotteita
  • yritykset saavat käyttöönsä dataa, jota ne tarvitsevat tuotteidensa ja liiketoimintamalliensa ympäristökestävyyden ja kiertotaloudellisuuden parantamiseen.

Toimet

EU:n keskeiset toimet kiertotalouden mukaisten kestävien tuotteiden osalta ovat

  • tuotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen jo suunnitteluvaiheessa
  • parempi tiedottaminen tuotteiden kestävyydestä kuluttajille ja toimitusketjun toimijoille
  • myymättä jääneiden kulutustavaroiden hävittämisen torjunta
  • kestävämpien liiketoimintamallien edistäminen
  • ympäristöä säästävien julkisten hankintojen lisääminen.

Kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskeva asetusehdotus luo vankan pohjan toimille, joilla edistetään ympäristön kannalta kestävämpiä ja kiertotalouteen vahvemmin perustuvia tuotteita. Se perustuu nykyiseen ekosuunnitteludirektiiviin 2009/125/EY, jolla on parannettu energiaan liittyvien tuotteiden energiatehokkuutta ja kiertoon liittyviä ominaisuuksia. Tämä direktiivi on voimassa siihen asti, kunnes uusi asetus korvaa sen. Direktiivillä pannaan myös täytäntöön 30.3.2022 hyväksytty uusi ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskeva työsuunnitelma vuosiksi 2022–2024.