Περιεχόμενα σελίδας

Στις 30 Μαρτίου 2022 η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για να καταστήσει τα βιώσιμα προϊόντα κανόνα στην ΕΕ. Οι προτάσεις είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρώπης για τη μετατροπή της ΕΕ σε μια πιο δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία και για την εφαρμογή των βασικών σκελών του σχεδίου δράσης του 2020 για την κυκλική οικονομία. Οι εν λόγω προτάσεις θα συμβάλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της ΕΕ διπλασιάζοντας το ποσοστό κυκλικότητας όσον αφορά τη χρήση υλικών και επιτυγχάνοντας τους στόχους ενεργειακής απόδοσης έως το 2030.

Το υφιστάμενο οικονομικό μοντέλο βασίζεται ακόμα στο μοντέλο «αγορά, παραγωγή, αντικατάσταση». Εξαντλεί τους πόρους μας, μολύνει το περιβάλλον μας και καταστρέφει τη βιοποικιλότητα και το κλίμα. Καθιστά επίσης την Ευρώπη εξαρτημένη από ξένους πόρους. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων, η ΕΕ στοχεύει στη μετάβαση σε μοντέλο πιο κυκλικής οικονομίας που θα βασίζεται σε πιο βιώσιμα προϊόντα.

Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και η παράταση της διάρκειας ζωής τους θα οδηγήσουν σε πιο βιώσιμα, κυκλικά και πιο αποδοτικά ως προς τους πόρους προϊόντα στην ΕΕ. Η ύπαρξη πιο βιώσιμων προϊόντων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, θα συμβάλει στην ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ.

Στόχοι

Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τα βιώσιμα προϊόντα έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι έως το 2030

  • σημαντικό μέρος των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ θα είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι ανθεκτικότερα και πιο αποδοτικά ως προς την ενέργεια και τη χρήση πόρων, να μπορούν να επισκευάζονται, να είναι ανακυκλώσιμα και να βασίζονται κατά προτίμηση στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών
  • επιχειρήσεις από όλον τον κόσμο θα μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις χωρίς να υπονομεύονται από άλλες που αφήνουν την κοινωνία να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές τους ζημίες
  • οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να προβαίνουν σε πιο βιώσιμες επιλογές, θα προστατεύονται καλύτερα απέναντι σε πρακτικές επιβλαβείς για την πράσινη μετάβαση και θα έχουν προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας ζωής
  • οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που χρειάζονται προκειμένου να διασφαλίζουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κυκλικότητα των προϊόντων και των επιχειρηματικών μοντέλων τους

Δράσεις

Βασικές ενωσιακές δράσεις για κυκλικά και βιώσιμα προϊόντα

  • σχεδιασμός για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων
  • βελτίωση των πληροφοριών που απευθύνονται σε καταναλωτές και σε φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού σχετικά με τη βιωσιμότητα των προϊόντων
  • αποτροπή της καταστροφής μη πωληθέντων καταναλωτικών προϊόντων
  • προώθηση πιο βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων
  • αύξηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων

Ο προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προσέγγισης της Επιτροπής για πιο περιβαλλοντικά βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα. Βασίζεται στην ισχύουσα οδηγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό, η οποία έχει επιφέρει βελτιώσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και κυκλικότητα των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων για περισσότερο από μία δεκαετία, και πρόκειται να την αντικαταστήσει. Μέχρι να γίνει αυτό, η ισχύουσα οδηγία θα συνεχίσει να λειτουργεί, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας το νέο πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση για την περίοδο 2022-2024, που εγκρίθηκε επίσης στις 30 Μαρτίου 2022.