Dne 30. března 2022 přijala Evropská komise balíček opatření, díky nimž se mají udržitelné výrobky stát v EU normou. Tyto návrhy mají zásadní význam pro dosažení cílů tzv. Zelené dohody pro Evropu, což je evropská strategie růstu, jejímž cílem je transformovat EU na spravedlivější a prosperující společnost, a pro provádění klíčových prvků Akčního plánu pro oběhové hospodářství z roku 2020. Zároveň by měly do roku 2030 přispět k dosažení cílů EU v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, zdvojnásobit míru oběhovosti při využívání materiálů a dosáhnou cílů energetické účinnosti.

Současný ekonomický model je stále ještě založen na konzumním vzorci, který vyčerpává zdroje, znečišťuje životní prostředí a poškozuje biologickou rozmanitost a klima. Evropa je navíc stále závislá na zdrojích odjinud. V zájmu řešení těchto problémů chce EU vytvořit takový model oběhového hospodářství, který je založen na udržitelnějších výrobcích.

Vyřešení dopadu výrobků na životní prostředí během jejich životního cyklu a prodloužení jejich životnosti povede k výrobě udržitelnějších výrobků oběhového hospodářství, která bude účinněji využívat zdroje. Udržitelnější výrobky, jako je elektronika, nábytek či textil, budou zároveň přispívat k odolnosti hospodářství EU.

Cíle

Cílem iniciativ Komise týkajících se udržitelných výrobků je zajistit, aby do roku 2030:

  • významná část výrobků na trhu EU byla navrhována tak, aby byla trvanlivější a účinnější z hlediska energie a zdrojů, opravitelná, recyklovatelná, a vyrobena s upřednostněním recyklovaných materiálů
  • společnosti z celého světa byly schopny soutěžit za rovných podmínek, aniž by je znevýhodňovaly ty společnosti, po kterých musíme škody na životním prostředí odstraňovat my všichni
  • spotřebitelé měli přístup k informacím, které potřebují k tomu, aby si mohli vybírat výrobky s delší životností, a byli lépe chráněni před praktikami, které škodí ekologické transformaci
  • společnosti měly přístup k údajům, které potřebují k zajištění environmentální udržitelnosti a oběhovosti svých výrobků a obchodních modelů

Opatření

Hlavní opatření EU týkající se udržitelných výrobků oběhového hospodářství:

  • navrhovat takové výrobky, které mají nižší dopad na životní prostředí
  • zlepšit informovanost spotřebitelů a subjektů dodavatelského řetězce ohledně udržitelnosti výrobků
  • zabránit ničení neprodaných spotřebních výrobků
  • podporovat udržitelnější obchodní modely
  • zvýšit počet ekologických veřejných zakázek

Základním kamenem snahy Evropské komise zavést environmentálně udržitelnější výrobky oběhového hospodářství je návrh nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků. Ten vychází ze stávající směrnice o ekodesignu 2009/125/ES, která již více než deset let pomáhá zlepšovat energetickou účinnost a oběhovost výrobků spojených se spotřebou energie, a nahradí ji. Do té doby bude stávající směrnice i nadále v platnosti. Zároveň se bude realizovat nový Pracovní plán pro ekodesign a označování energetickými štítky na období 2022–2024, který byl 30. března 2022 rovněž přijat.