EU:s klimat- och energipolitik

EU:s klimat- och energipolitik fram till 2030 omfattar mål för minskade växthusgasutsläpp, ökad andel förnybara energikällor och energieffektivitet.

Energiunionen

Energiunionen innebär att EU arbetar med att integrera de europeiska energimarknaderna, trygga energiförsörjningen, förbättra energieffektiviteten och övergå till en koldioxidsnål ekonomi.