Πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια

Το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 θέτει στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.